Statutter for Statens Byggeskikkpris 1998 - 2000

Her er statuttene for perioden 1998 - 2000

 1. Statens Byggeskikkpris er opprettet og blir utdelt av Statens Byggeskikkutvalg.

  Prisen er en hederspris for alle typer byggverk og bygde omgivelser som gjennom sin utforming og samspill med sted og miljø kan bidra til å heve, fornye og utvikle den almene byggeskikk.

  Byggverket skal være av høy kvalitet og skal være formet bevisst i forhold til de stedlige naturforutsetninger, byggetradisjoner og kulturelle identitet. Ressurs- og miljøvennlig byggeri vil bli vektlagt.

  Prisen kan tildeles byggverk og bygde omgivelser som fremmer gode typedannelser og som med sin plassering, utforming, materialbruk og utførelse utvikler og fornyer en estetisk god byggeskikk.

 2. Statens Byggeskikkpris består av en plakett med innskrift som skal settes på eller i byggverket, et diplom til prisvinneren/-vinnerne, samt et pengebeløp.
 3. Statens Byggeskikkpris kan ikke søkes. Vinneren/vinnerne utpekes av en jury. Forslagsretten er prinsippielt åpen, men juryen kan innhente begrunnede forslag.

  Prisen kan tildeles personer og virksomheter, private og offentlige, som gjennom planlegging og/eller bygging har bidratt vesentlig til de kvaliteter som skal prisbelønnes,

 4. Statens Byggeskikkutvalg tar sikte på å utdele prisen årlig. Utvalget bestemmer når det skal være utdeling, og sørger for at juryen blir oppnevnt.

  Juryen må oppnevnes minst et halvt år før prisen skal utdeles.

 5. Juryen skal bestå av tre medlemmer. Norske Arkitekters Landsforbund, Byggenæringens Fellesråd og Statens Byggeskikkutvalg oppnevner hver ett jurymedlem med personlig varamedlem. Representanten fra Statens Byggeskikkutvalg er jurvens leder. Funksionstiden for juryen følger Byggeskikkutvalgets funksionstid.

  I tilfelle forfall eller inhabilitet hos et av jurymedlemmene skal varamedlemmet møte.

 6. Juryen skal gi en skriftlig redegjørelse for sin prisutdeling.

 

      7. Staten Byggeskikkutvalg bestemmer etter samråd med juryen arrangementet i forbindelsemed prisutdelingen. Alle utgifter i forbindelse med juryens arbeid og utdeling av prisen dekkes av Statens Byggeskikkutvalg

      8. Juryens sekretariat er tillagt sekretariatet for Statens Byggeskikkutvalg.

      9. Disse statutter kan endres etter vedtak i Statens Byggeskikkutvalg.

Juryen for Statens Byggeskikkpris v/Nina Kielland, 27.10.1997