Statutter for Statens Byggeskikkpris 2009 - 2012

Statuttene gjelder for fire år av gangen. Her er statuttene for perioden 2009 - 2012

 1. Formål
  Prisen er en hederspris for bygninger, med tilhørende anlegg, som gjennom utførelse, materialbruk, og samspill med sted og miljø bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikken. Kandidater til prisen skal ha god arkitektonisk utforming og skal oppfylle sentrale krav innenfor miljø og universell utforming.

  Alle ovennevnte kriterier må være imøtekommet i prosjekter som vurderes for prisen.

  Prisen deles normalt ut årlig.

 2. Prisens innhold
  Statens byggeskikkpris består av en plakett med innskrift som skal settes på eller i bygningen, et diplom til prisvinneren/-vinnerne, samt et pengebeløp.

  Det kan gis hedrende omtale og et diplom til nominerte kandidatene som utmerker seg, men ikke tildeles årets byggeskikkpris.

 3. Hvem kan få prisen
  Prisen kan tildeles personer og virksomheter, private og/eller offentlige. Prisen tildeles den/de aktørene som har bidratt vesentlig til de kvaliteter som belønnes.

  Statens Byggeskikkpris kan ikke søkes. Vinneren/vinnerne utpekes av en jury på bakgrunn av begrunnete forslag. Forslagsretten er åpen.

 4. Juryen
  Kommunal- og regionaldepartementet oppnevner juryen og juryens leder samt varamedlemmer. Juryen må oppnevnes minst et halvt år før prisen skal utdeles.

  Juryen skal bestå av inntil 5 medlemmer. Juryens funksjonstid er fire år.

  I tilfelle forfall eller inhabilitet hos ett av jurymedlemmene skal varamedlem møte.

  Juryen skal gi en skriftlig redegjørelse for sin prisutdeling.

 5. Sekretariatet
  Husbanken er juryens sekretariat og har ansvaret for å finansiere de kostnader som følger av juryens reiser og arbeid, prisutdelingsarrangement, prisbeløp mv. Husbanken bestemmer, i samråd med Kommunal - og regionaldepartementet og juryen, når prisen skal deles ut.

 6. Endring av statutter
  Disse statutter kan endres etter vedtak i Kommunal- og regionaldepartementet.

Kommunal - og regionaldepartementet Oktober 2008