Statutter for Statens Byggeskikkpris 2001 - 2004

Statuttene gjelder for fire år av gangen. Her er statuttene for perioden 2001 - 2004

 1. Formål
  Prisen er en hederspris for byggverk og bygde omgivelser som gjennom utførelse, materialbruk, utforming og samspill med sted og miljø kan bidra til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikk.

  Ressurs- og miljøvennlig byggverk av høy kvalitet knyttet til folks nærmiljø og dagligliv skal vektlegges.

  Prisen skal normalt deles ut årlig.

 2. Prisens innhold
  Statens Byggeskikkpris består av en plakett med innskrift som skal settes på eller i byggverket, et diplom til prisvinneren/-vinnerne, samt et pengebeløp.

  I tillegg til det/de byggverk som tildeles Statens byggeskikkpris kan det gis hedrende omtale av nominerte kandidater.

 3. Hvem kan få prisen
  Statens Byggeskikkpris kan ikke søkes. Vinneren/vinnerne utpekes av en jury. Forslagsretten er prinsipielt åpen, men juryen kan innhente begrunnede forslag. Prisen kan tildeles personer og virksomheter, private og offentlige, som gjennom planlegging og/eller bygging har bidratt vesentlig til de kvaliteter som skal prisbelønnes.

 4. Juryen
  Kommunal- og regionaldepartementet oppnevner juryen og juryens leder. Juryen må oppnevnes minst et halvt år før prisen skal utdeles.

  Juryen skal bestå av inntil 5 medlemmer. Juryens funksjonstid er fire år.

  I tilfelle forfall eller inhabilitet hos et av jurymedlemmene skal varamedlemmet møte.

  Juryen skal gi en skriftlig redegjørelse for sin prisutdeling.

 5. Sekretariat
  Husbanken er juryens sekretariat og har ansvaret for å finansiere de kostnader som følger av juryens reiser og arbeid, prisutdelingsarrangement, prisbeløp mv. Husbanken bestemmer i samråd med juryen når det skal være utdeling.

 6. Endring av statutter
  Disse statutter kan endres etter vedtak i Kommunal- og regionaldepartementet.

Kommunal- og regionaldepartementet, januar 2001