Vinner av Statens byggeskikkpris 2015: Stormen

Stormen deler tittelen som vinner med boligprosjektet Torshovdalen i Oslo.

Juryens begrunnelse

Biblioteket og konserthuset Stormen er et enestående vakkert og gjennomarbeidet arkitekturverk på høyt internasjonalt nivå. De to bygningene følger opp eksisterende gatestruktur og spiller sammen med øvrig bebyggelse og landskap på en måte som beriker hele sentrum av Bodø. Arkitekt og byggherre har sammen skapt et fremragende forbilde for god byggeskikk.

Biblioteksbygget sett fra havna
Foto: Morten Delbæk 

Setter Bodø på det kulturelle Norgeskartet

Bodø kommune har gjennom en storstilt satsning klart å sette Bodø på det kulturelle Norgeskartet med to kulturbygg som peker seg ut i mengden av kulturbygg oppført de siste tiårene. Bygningene har høy kvalitet både som arkitektur, byutvikling og kulturbygg for befolkningen.

Vellykket byutvikling

Stormen konserthus og bibliotek fyller inn de siste to ubebygde kvartalene i Bodø sentrum. Med sin beliggenhet ved havna og samtidig langs Storgata, bidrar de to publikumsbygningene sterkt til å aktivisere denne delen av sentrum. De trekker folk ned til kvalitetene i havneområdet og revitaliserer den nedre delen av Storgata.

Det er svært vellykket og forbilledlig at prosjektet har fulgt opp kvartalsstrukturen og gitt to bygninger med hver sin funksjon i stedet for å samle alle funksjonene i en større bygning. Dermed bevares skalaen i bystrukturen, og hver bygning fremtrer med sin identitet, selv om de to bygningene har felles arkitektonisk formspråk. Bygningene tilfører noe vesentlig og nytt, og får en viktig rolle i Bodøs byutvikling.

Samtidig har de et ganske avdempet uttrykk og står fint side om side med relativt nøkterne bygninger fra de siste 70 årenes byggeskikk. Dermed gir de et viktig bidrag til diskusjonen om byutvikling og arkitektonisk uttrykk, hvor mye av dagens trend går ut på å bygge mest mulig spektakulære signalbygg som profilerer virksomheten. Stormen viser at det er mulig å tilpasse seg byens uttrykk og samtidig tilføre nye kvaliteter med moderne samtidsarkitektur på en mer stillferdig måte. Juryen mener dette er en klar styrke og at bygningenes arkitektur vil stå seg over tid og være et forbilledlig uttrykk for vår tids byggeskikk.

  1. Fra scenen i hovedsalen i KonserthusetFoto: Morten Delbæk
  2. Bygget sett fra hovedgata i Bodø Foto: Morten Delbæk
  3. BiblioteketFoto: Morten Delbæk 
  4. Bygget sett fra Storgata i Bodø mot havnaFoto: Morten Delbæk 

 

Dyktig gjennomføring i alle ledd

Stormen er resultat av mange års diskusjon og prosess i kommunen. I 2008 ble det avholdt en åpen internasjonal arkitektkonkurranse som ble vunnet av DRDH Architects fra London. Prosjektet ble ferdigstilt høsten 2014.

Det har vært oppført mange kulturbygg rundt i Norge de siste tiårene. Mange av disse er tuftet på ambisiøse byutviklingsstrategier og er svært påkostet. Stormen konserthus og bibliotek er ikke noe unntak her. Samtidig viser gjennomføringen av prosjektet en nøkternhet og klokskap som er interessant i denne sammenhengen. En har lykkes med å realisere et ambisiøst prosjekt med stramme økonomiske rammer gjennom konsekvente prioriteringer, samt analytisk og kreativ tilnærming til oppgaven både hos byggherre og arkitekt. 

Samspill med byen og landskapet

De to bygningene er satt sammen av enkle geometriske former som refererer i form og skala til den øvrige sentrumsbebyggelsen og til landskapet rundt. Bygningsvolumenes høyder og form er godt avstemt til de ulike nabobygningenes skala og karakter; til gesimshøyder og takutforming. Derfor endrer bygningene karakter avhengig av hvor en ser dem fra. Sett fra havna dominerer fronten på biblioteket, og deretter bygger volumene seg gradvis opp til det høyeste volumet som er scenetårnet.

Arkitektene har lykkes å skape gode gaterom og byfasader på alle sider av de to bygningene. Publikumsinnganger og de viktigste publikumsarealene er lagt mot Storgata og mot havna. Ved de to inngangene til biblioteket er det en liten forplass foran inngangsdørene. Inngangen og vestibylen til konserthuset er markert med en søylerekke og en liten retningsendring i fasaden. Både biblioteket og konserthuset har karakteristiske fasader mot havna med større glasspartier og søylerekker. De øvrige fasadene har kontorer og øvrige driftstilknyttede rom innenfor, men fasadene er likevel gode byfasader med velplasserte vinduer, kontakt mellom interiør og gate og tilsvarende høy kvalitet på materialene. Her er det ingen baksider. Til og med konserthusets økonomiinngang er godt og bymessig løst med en liten plass foran porten som gir verdighet til den gamle tollboden vis-a-vis.

Bygningene er kledt med utsøkte prefabrikerte elementer av lys betong som fanger det skiftende lyset ved ulike værforhold og tider på døgnet og året. De glatte, plane flatene står godt til nabobebyggelsens nøkterne fasader. Fasadene, elementinndelingen og vinduene er elegant og presist komponert i alle deler. Også scenetårnet og tekniske installasjoner på takene er inkludert i denne helheten. Den høye kvaliteten på fasadene bidrar til å gi disse viktige offentlige bygningene en betydning og verdighet som underbygger rollen de har for byens befolkning.

Interiører med atmosfære og særpreg

Biblioteket har et luftig og storslått hovedrom i 2. etasje med en stor glassfasade mot småbåthavna, havet og øyene i vest. Dette generøse rommet er Bodøs nye storstue der befolkningen kan nyte litterære gleder og samtidig få tilgang til en umåtelig vakker utsikt. Hovedrommet og de øvrige bokavdelingene er del av et åpent romforløp der alle publikumsarealene er knyttet sammen. Barneavdelingen er plassert helt øverst og er organisert rundt et utendørs atrium. På denne måten har barneavdelingen både fått en intimitet og gode egne kvaliteter og samtidig utsikt gjennom hovedrommet og ut til havna. I tillegg til biblioteksfunksjonene, rommer bygningen en litteratursal, et galleri for billedkunst og en kafe på gateplan.

Konserthuset er bygget rundt tre saler som er kompakt og kyndig stablet i midten av kvartalet. Øvrige rom er organisert rundt salene. Publikumsarealene består av en vestibyle ved hovedinngangen fra Storgata og utsøkte pausearealer fordelt over flere etasjer i spennende romforløp. De nederste publikumsarealene har nær kontakt med byen mens de øverste har utsikt over biblioteket til havet og horisonten i vest.

Den største salen rommer 950 publikummere. Ved hjelp av et sinnrikt akustisk system utviklet i samarbeid med akustikere fra Arup i London, kan salen benyttes både for klassiske konserter og som teatersal. I begge modi har salen fått akustiske forhold på internasjonalt nivå og et sobert og elegant interiør. I tillegg rommer konserthuset en mindre sal med teleskoptribune, en sal for rocke- og jazzkonserter (Sinus), samt en liten prøvesal.

DRDH har fått hånd om både arkitektur, interiør, møblering og skilting i begge bygningene. Dette har gitt gode forutsetninger for å skape en uvanlig gjennomtenkt helhet fra overordnet ide til minste detalj - noe som er utnyttet til fulle i prosjektet.

Bærekraft og universell utforming

Energibruken er beregnet å bli vesentlig lavere enn forskriftskravet. Universell utforming er godt ivaretatt i arkitekturen.