2014 Gjensidige hovedkontor og NSB hovedkontor, Oslo

Prisvinneren viser hvordan gode bybygninger kan bidra effektivt til byutvikling. Vinneren består av to presise urbane bygninger som rommer moderne kontorarbeidsplasser og rike interiører.

Arkitekt og byggherre har utvist solid fagkunnskap og evne til disiplinert planlegging og gjennomføring fra overordnet ide til minste detalj. Bygningene utmerker seg med miljøriktige løsninger.Byggherre       Rom Eiendom AS
     
Arkitekt    Lund+Slaatto Arkitekter AS
     
Landskapsarkitekt    Bjørbekk & Lindheim AS 
     
Sted    Schweigaardsgate, Oslo
     
Størrelse    35 857 m2 
     
Ferdigstilt    2013 


  1. Foto: Espen Gees
  2. Foto: Espen Gees
  3. Foto: Espen Gees
  4. Foto: Espen Gees
  5. Foto: Espen Gees

Vellykket byutvikling i Schweigaardsgate 

Gjensidige hovedkontor og NSB hovedkontor ligger meget sentralt i Oslo mellom Schweigaardsgate og sporområdet til Oslo sentralstasjon. Beliggenheten nær Norges viktigste kollektivknutepunkt, er en utmerket og miljøriktig plassering av intensive kontorarbeidsplasser av denne typen.

Prosjektet utgjør i praksis en del av Bjørvikautbyggingen og er en sentral brikke i omformingen av Schweigaardsgate fra trafikkåre til bygate. 

Prosjektet utmerker seg med miljøklassifiseringen “Breeam-Nor excellent” og holder energiklasse A. Universell utforming er godt løst. 

Prisvinneren er et forbilde på hvordan gode bybygninger kan påvirke en bydel i positiv retning.

To sofistikerte bybygninger

Hver av de to bygningene har en stram, nærmest kubisk hovedform med åtte etasjer over terreng. Bygningene har sammenhengende underetasjer og er forbundet med en bro i 5. og 6. etasje. Tomten utnyttes effektivt innenfor reguleringsbestemmelsene.

Mellom de to bygningene er et løftet steingolv med hovedinnganger, en kafe, et bytre og grønne “vegetasjonsputer” med sitteplasser mellom. Første etasje er hevet noe over gatenivå. Virksomheten i kontorbyggene er relativt innadvendt, men kafeen, fasadutformingen og steingolvet bidrar til å gi noe tilbake til livet i gaten. Både ansatte, besøkende og forbipasserende har glede av dette.

Fasadene har stående regelmessige vindusformater som er inntrukket i fasaden og når fra golv til himling i hver etasje. Fasadematerialene er hovedsaklig naturstein og glass med solavskjerming integrert bak anodiserte aluminiumsplater. Detaljeringen av de to bygningene er lik, men fargen på kledningen er henholdsvis mørk grå og lys grå.

Mot sporområdet i sør er det større glassvegger i fasaden. Ved å benytte en dobbel glassfasade der det ytterste sjiktet ligger i flukt med steinkledningen, har arkitekten lykkes med å skape et abstrakt og spennende geometrisk uttrykk som samtidig gir store kvaliteter til interiørene.

Fasadene har et dempet, velproporsjonert og sofistikert uttrykk. Prisvinneren framstår dermed ikke som et “signalbygg”, men har i stedet en verdighet og tilstedeværelse som bidrar til å utvikle Schweigaardsgate til en viktig sentrumsgate i Oslo.

Rike interiører og gode kontorarbeidsplasser

Etasjene i hver bygning er organisert rundt et innvendig atrium som trapper seg diagonalt fra hovedinngangen ved Schweigaardsgate i nord og opp til en høyreist kantine i 5. etasje i sør. Kantinene ligger dermed høyere enn Nordenga bro slik at de får vid utsikt og rikelig dagslys.

Atriene skaper rike og overraskende romlige sammenhenger i interiørene samtidig som dagslys slipper inn sentralt i bygningen. Åpne trapper i atriene forbinder de ulike etasjene og utgjør viktige sosiale møteplasser.

Golv, vegger og himlinger har trekledning av eik utført med førsteklasses detaljering. Særlig vegger og overflater i atriene er utført med elegante løsninger. De to bygningene benytter en litt ulik materialpalett, noe som gir hvert interiør et særpreg.

Kontorarbeidsplassene er lagt ut mot fasadene, skjermet fra aktivitetene i atrium og fellesfunksjoner. De er organisert i små kontorlandskap med rundt 20 arbeidsplasser hver. Kontorlandskapenes størrelse og plassering lykkes å kombinere god plassutnyttelse med arbeidsro. Totalt sett har de to bygningene relativt lite areal per kontorarbeidsplass. Likevel oppleves både arbeidsplasser og fellesarealer som romslige og rause.

Underetasjene inneholder blant annet møteromsavdeling, felles treningsrom, gymsal og sykkelparkering. Nedkjøring til varemottak og p-kjeller deles med Skatt Øst som ligger vest for prosjektet.

Bærekraft

Bygningene har en kompakt hovedform med relativt liten ytterflate, god utnyttelse av volumet og gode dagslysforhold. Det er valgt holdbare materialer som er sammensatt på en teknisk god måte. Tekniske løsninger er i hovedsak skjult og er meget godt integrert i arkitekturen. På tross av avanserte og plasskrevende tekniske installasjoner, har arkitekten lykkes med å skape et vakkert og ryddig arbeidsmiljø.