2011 Hamsunsenteret på Hamarøy

Kulturbygg / Nasjonalt senter Prisen ble tildelt: Steven Holl Architects og LY arkitekter AS; Landskapsarkitekt: Landskapsfabrikken v/Ellen Husaas; Byggherre: Nordland Fylkeskommune

Jurymedlemmer:

Leder Erling Dokk Holm, samfunnsviter, skribent og stipendiat på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo; Magnus Helland, teknisk leder/kvalitetsleder i ByBo A/S i Bergen; Grethe Kvinnesland, sivilarkitekt, prosjektsjef i Stavanger kommune; Marit Thyholt, dr. ing, seniorrådgiver energi, Skanska Norge; Magdalena Haggärde, sivilarkitekt, medeier i arkitektkontoret 70°N arkitektur i Tromsø

Statutter for prisen

Juryens begrunnelse:
Hamsunsenteret er et av de mest særegne byggverk som er oppført i Norge deseneste tiårene. Prosjektet flytter grenser og setter ny standard forarkitektonisk opplevelse, både som form, som funksjon, som landskapselement ogsom stedsutvikler.

Hamsunsenteret ligger på Presteid på Hamarøy, der Knut Hamsun tilbraktemesteparten av sin barndom. Menneskene og miljøene han skildrer i flere avbøkene er hentet fra dette kystlandskapet. Hamsunsenteret inneholder en fastutstilling om Hamsuns liv og forfatterskap, samt bibliotek, kafé og kultursal ien separat bygning i forlengelsen av hovedbygningen.

Den amerikanske arkitekten Steven Holl ble i 1994 bedt av daværendefylkeskultursjef i Nordland, Aaslaug Vaa, om å utarbeide et skisse-prosjekt forHamsunsenteret. Den første skissen Holl tegnet viste seg å være usedvanligrobust ved at den i hovedsak viser den bygningen som står oppført der i dag.Opprinnelig skulle Hamsunsenteret blitt reist på Hamsund, men både på grunn avvernehensyn og ønsket om bedre tilgjengelighet ble det oppført på Presteid.

Hamsunsenteret står som et forunderlig og unikt stykke arkitektur av høyinternasjonal klasse i et overveldende nordnorsk landskap. Bygningensunderfundige og mystiske karakter står til Steven Holls tolkning av Hamsunsforfatterskap og univers som «en slagmark for usynlige krefter», oghar gitt som resultat en opplevelse få kan stå likegyldig overfor.

Som en respektfull gest til tradisjonell norsk arkitektur, er torvtaket ogstavkirkenes mørke trekledning her omtolket og gitt ny og egen karakter.Personlige tolkninger av framtredende motiv hos Hamsun er omsatt til sanseligeelementer som kan oppleves i arkitekturen som litterære referanser: fiolinkassensom blir til en akustisk balkong, og hundehalsbåndet som blir dørhåndtak.

Bygningen er gjennomført med høy presisjon ned til minste detalj, noe som vitnerom solide kunnskaper og ferdigheter på alle nivå, fra idé og tegning til ferdigbygning – ikke minst kommer dette til uttrykk gjennom det flotte ogkrevende betongarbeidet.

Også landskapsarkitekturen fortjener en spesiell omtale. Det har vært foretattfærrest mulige inngrep og det er arbeidet med de stedegne vegetasjonstypene ogforetatt en nennsom rydding i et gjengrodd kultur-landskap.

Arkitektoniske virkemidler er brukt med stor innsikt og kontroll: lysinnfall sommed presisjon forholder seg til det nordlige lyset; skjevheter, utsparinger ognivåforskjeller skulpturerer det indre rommet slik at det forandres og utviklesi det man beveger seg gjennom bygningen.

Hamsunsenteret åpner for en diskusjon om arkitektonisk form i natur- ogkulturlandskap. Det er åpenbart at denne bygningen ikke tilpasser seg stedet,samtidig er det like åpenbart at den passer veldig godt inn i omgivelsene. Meden sterk tilstedeværelse og selvfølgelighet lar bygningen landskapet leses pånytt. Bygningen underordner seg ikke landskapet, men åpner for nye betraktningerog fortolkninger av det.

Avgjørelsen om å engasjere en internasjonalt anerkjent arkitekt har hatt stor betydning for realiseringen av prosjektet. Steven Holl har hatt et nært samarbeid med det norske arkitektkontoret LY arkitekter, som på imponerende vis har klart å ivareta og realisere ideene fra den første skissen til ferdig bygning.

Arkitektene har klart å formidle prosjektets utfordrende konsept og skapeforståelse og engasjement hos lokale entreprenører og håndverkere. Hamsunsenteret har dermed blitt et felles prosjekt der alle aktører har følt etsterkt eierskap.

Når Hamsunsenteret i dag er blitt omfavnet av lokalmiljøet og oppnåddinternasjonal anerkjennelse, kan det være lett å glemme hvor utopisk prosjektetopprinnelig virket. Det møtte svært mye motstand, både fordi Knut Hamsuns livinnehar en kompleksitet som mange fortsatt ikke kan forsones med og fordilokaliseringen var omstridt.

Hamsunsenteret har tilført det lille tettstedet ny dynamikk med øktoppmerksomhet og besøk. Prosjektet illustrerer at utradisjonelle satsninger derarkitektur spiller en framtredende rolle også kan bidra til å fremme lokaltreise- og næringsliv.

Hamsunsenteret hadde aldri blitt realisert uten noen ildsjeler ogenkeltpersoners innsats, engasjement, kunnskap og vilje.

Statens byggeskikkpris for 2011 tildeles Hamsunsenteret, et prosjekt og enarkitektur av svært høy nasjonal og internasjonal klasse. Bygningen overskridermange vante forestillinger om arkitektur. Den både provoserer og begeistrergjennom sin sterke, klare og utradisjonelle form, og den finner sin nær sagtnaturlige plass mot den dramatiske horisonten av nordlandsnatur. Hamsun-sentereter et stykke dypt original arkitektur som beveger seg på mange plan og somoppfyller alle sine funksjoner på en eksepsjonell spennende og annerledes måte.