2010 Gjerdrum ungdomsskole

Signalbygg/skolebygg. Prisen ble tildelt: Kristin Jarmund Arkitekter og Gjerdrum kommune.

Jurymedlemmer:

Leder Erling Dokk Holm, samfunnsviter, skribent og stipendiat på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo; Magnus Helland, teknisk leder/kvalitetsleder i ByBo A/S i Bergen; Grethe Kvinnesland, sivilarkitekt, prosjektsjef i Stavanger kommune; Marit Thyholt, dr. ing, seniorrådgiver energi, Skanska Norge; Magdalena Haggärde, sivilarkitekt, medeier i arkitektkontoret 70˚N arkitektur i Tromsø.

Juryens begrunnelse:
Gjerdrum Ungdomsskole får Statens Byggeskikkpris for 2010 med følgende begrunnelse: Gjerdrum ungdomsskole er et signalbygg med et moderne og utfordrende formspråk som peker inn i fremtiden, og skaper et samlingssted for hele bygda. Skolen er resultat av en forbilledlig programmering, samt prosjekterings- og byggeprosess. Brukerbehovene, inkludert universell utforming, er ivaretatt gjennom hele prosessen.

Gjerdrum ungdomsskole er noe helt for seg selv. Den manifesterer seg i det store åpne
jordbrukslandskapet ved en gjennomarbeidet konseptuel form og et ekspressivt uttrykk. Dessuten representerer Gjerdrum ungdomsskole en innovativ tolkning av skolen som læringsarena og møtested.
Byggets eksteriør tar i bruk et abstrakt formspråk. Med en lav enetasjes bygningskropp og en skrå granittfasade mot sør, trer bygget frem som et konstruert platå i landskapet. De øvrige fasadene er som presise komposisjoner av fargesterke flater og vinduer bundet sammen av langsgående metallprofiler. Dette forsterker byggets horisontale karakter. Takflatens potensial som en femte fasade er tatt i bruk ved en tydelig geometrisk hovedform og skulpturelt utformede ventilasjonstårn.

Bygningskonseptet og fasadeutformingen kombinerer to tilsynelatende motstridende egenskaper, det gir en urban karakter til et bygg som med sin store flate hører hjemme i et stort åpent landskap. Slik blir Gjerdrum Ungdomsskole et innovativt svar på hvordan fellesskapets bygninger i landlige omgivelser kan gis en moderne og tidsaktuell arkitektur. Med dette gis også byggeskikkbegrepet nye dimensjoner. I stedet for å innordne seg eller underordne seg omgivelsene, representerer bygget en selvstendighet med stedsdannende egenskaper.

Bygningskonseptet har en tydelig geometrisk form - et trapes gjennomskåret av en indre sirkel. Dette vitner om tydelig formingsvilje i en situasjon der omgivelsene med sin åpenhet gir liten motstand i designprosessen. Den indre sirkelen er skolens indre gårdsrom som fungerer som et viktig samlingssted og gir skolen et preg av å være campus. Det skapes et utendørs oppholdsrom med definerte vegger. Bygget har inngangene fra dette indre gårdsrommet, gjennom garderobesoner til ulike deler av bygget. I garderobesonene skifter elevene fra ute- til innesko. Dette gir en sentral logikk for hele skolebygget, da all kommunikasjon mellom ute og inne skjer gjennom disse sonene.

Skolebygget er et resultat av arkitektens mangeårige arbeid med en rekke skoleprosjekter og representerer en videreføring av skolen som bygningstype, hvor arkitektur og pedagogikk kombineres på måter som gir inspirasjon til læring. Skolen har stor romlig variasjon med fleksibilitet for både prosjektundervisning i åpne arealer og tradisjonell klasseromsundervisning. Bygget er også tilrettelagt for bruk ut over skoletid for både elever og bygdas lag og foreninger.

Skolens indre landskap har en tydelig interiørarkitektur med høy kvalitet, som bidrar til å etablere skolen som en egen verden - en ung og stilig verden. Interiøret er fargesterkt med finstemte fargekombinasjoner og har utsøkte og varige løsninger i materialvalg, møblering og en detaljering. Universell utforming er konsekvent ivaretatt i hele bygget på en naturlig og integrert måte. Det er god tilgjengelighet for bevegelseshemmede ved at bygget er på én etasje. . Orienteringshemmede er ivaretatt ved ledelinjer som er malt på gulvet og ved riktig kontrastbruk.

Møtet mellom inne og ute skjer via det indre gårdsrommet gjennom to definerte portrom mot sør og
øst. Den skrå granittfasaden mot sør tilbyr sjenerøse oppholdsarealer integrert som trappeanlegg i fasaden. Fasaden gir også en definert romlig avgrensning av ballplassen som ligger inntil. Lysarmaturer festet på fasaden definerer et visuelt ”lystak” over amfiet og ballpassen. Dette danner en særdeles vellykket helhet både som arkitektur og som ungdommens møtested.

Resten av oppholdsarealene til skolen ligger på vestsiden av bygningskroppen. Dette er et parkanlegg som i seg selv har høy kvalitet, men som ikke knytter seg direkte til bygningen. Avstanden til skolebygget og det valget at all gangtrafikk skal kanaliseres gjennom det indre gårdsrommet, gir både funksjonell og opplevelsesmessig avstand mellom bygget og denne delen av uteanlegget. Det er her bygget lange smale terrasser som brygger fra bygget og ut i landskapet, uten funksjonell kontakt med parkanlegget. Elevene kan bare bruke disse bryggene som ”luftebalkonger” på sokkelesten, fordi garderobene ligger mot det indre gårdsrommet. Motivet for dette valget er forståelig, men fremtiden vil vise om elevene vil la seg disiplinere slik at løsningen vil fungere som tiltenkt.

Det samlede uteanlegget har høy kvalitet og godt utformede arealer for variert bruk. Skolen har totalt sett store utearealer. Universell utforming er ivaretatt med tilfredsstillende og materialbruk.

Gjerdrum Ungdomsskole imøtekommer energikravene i gjeldende teknisk forskrift, noe som er helt avgjørende for at byggeskikksmandatet kan oppfylles. Energitenkningen er også blitt inkorporert i selve arkitekturen, blant annet med dens vekt på moderate vindusflater.

Gjerdrum Ungdomsskole har en viktig forbildefunksjon for både skolebygging og andre formålsbygg i by og bygd. Prosjektet er et eksempel til etterfølgelse med tanke på vellykket programmering, samt prosjekterings- og byggeprosess. En forutsetning i byggherreprogrammet var høy kvalitet for skolefunksjonene som skulle løses med full universell utforming og lav energibruk. Organisering og gjennomføring av byggeoppgaven har gitt god måloppnåelse både i forhold til program, kvalitet og kostnad. Det er også forbilledlig at kommunen har strukket seg mot å etablere et signalbygg med et moderne og utfordrende formspråk som peker inn i fremtiden. Ikke minst er det god byggeskikk fordi skolen er blitt en avgjørende del av Gjerdrums identitet på kort tid og har gitt bygda en attraksjon.

Gjerdrum Ungdomsskole er et djervt bygg som gjennom sin distinkte karakter umiddelbart mobiliserer til refleksjon om både hva arkitektur er i 2010, og hvordan steder dannes og opprettholdes. Bygget er ikke minst en sterk artikulasjon av de egenskapene som ligger å eksperimentere med forholdet mellom form og funksjon, og bidrar til en ytterst vellykket og poengtert demonstrasjon av hvordan byggeskikken kan fornyes. Prisen går til Kristin Jarmund Arkitekter og Gjerdrum kommune.