2000 Planteforsk, Ullensvang

Institutt for planteforskning.Prisen ble tildelt: Lund Hagem arkitektkontor AS; Byggherre: Statsbygg


Bildene er tatt av Jiri Havran

Jurymedlemmer: Leder Nina Kielland, NAL; Lene Edvardsen, Husbanken Hammerfest; Sverre Larssen, Byggenæringens landsforening; Knut Helge Oftedal, Stavanger Boligbyggelag

Statutter for prisen

Juryens begrunnelse:
Industribygget er ofte en lite påkostet og verdsatt bygning i Norge. I år vil Statens Byggeskikkpris sette fokus på ett av svært få industribygg som kan være forbilde for utformingen av denne bygningstypen. Lund Hagem arkitekter AS har på en overbevisende, befriende og enkel måte planlagt og utformet et anlegg med sammenheng og helhet som er tilpasset landskap og omkringliggende bebyggelse. Anlegget er gitt et tilsynelatende stille, men kraftfullt hovedgrep hvor bygningen er dyktig planløst slik at dimensjonene harmonerer med omgivelsene. Detaljeringen er meget elegant ogforankret i vår tids byggemetoder samtidig som den fornyer og utvikler den allmenne byggeskikk på en forbilledlig måte. Materialbruken har i hovedsak tilknytning til en regional tradisjon. Samspillet mellom materialbruken, og detaljeringen, vitner om en kunnskaps­rik, utforskende, samtidig ydmyk og visjonær arkitekt.

Planleggingsprosessen er forbilledlig utført.
Byggherren har støttet planleggerne i deres hovedidé og har sammen med brukerne, de tekniske rådgiverne og utførende entreprenører bidratt med sin fagkunnskap og et flerfaglig samarbeid. Resultatet er et funksjonelt, fleksibelt og vakkert bygg som alle er stolte av.

Bærekraftig, miljø- og ressursvennlig bygging er fremdeles honnørord
Prosjektet er arealeffektivt løst. Den høye kvaliteten i materialbruk og detaljering har stor betydning for lave kostnader i forvaltning, drift og vedlikehold. Bygningen er svært fleksibel og egner seg til ulike funksjoner. Dette er en vesentlig kvalitet med dagens stadig skiftende krav. Juryen vil likevel påpeke at et potensial for å integrere, utvikle og bruke ny teknologi med vekt på miljø- og ressursbruk ikke er fullt utnyttet i prosjektet.

God byggeskikk er ofte beskjeden arkitektur fordi den underordner seg helhet og er tilpasset den lokale sammenhengen. I Ullensvang spiller det mektige fjordland­skapet førstefiolin som før. Kirka får være et naturlig, historisk landemerke. Fjæresteinene og den gamle kjerrevegen kan fortsatt væreallemannseie. På avstand og ved første øyekast er Planteforsk et beskjedent, nesten anonymt anlegg selv om det utgjør hele 1750 m2. Prosjektet blir spesielt først når en kommer helt inntil. Den høye kvaliteten på detaljering og utførelse forsterker sammen med materialbruk hovedideen i prosjektet.

Bygningen danner rammen om en fantastisk arbeidsplass hvor arkitektene har vist en sjelden innlevelse og klart balansen mellom å skape romopplevelse og trivsel i det funksjonelle og industrielle miljøet.

Årets prisvinner er på en overbevisende, moderne, stillferdig og selvfølgelig måte tilpasset sammenhengen, med respekt for landskapet og bygda. Utformingen av anlegget er forankret både i regionale, nasjonale og internasjonale prinsipper for god byggeskikk. De høge kvalitetene i anlegget gir det verdighet og identitet. Anlegget har blitt et etterlengtet forbilde for utforming av industribygninger i det norske landskap.