1997 Ibsenkvartalet, Oslo

Næringsbygg med utleiekontorer og forretningslokaler.Prisen ble tildelt: Gunnarsjaa + Kolstad AS, Byggherre: Lindstow Eiendom AS Arkitekter


Bildene er tatt av Jiri Havran

Jurymedlemmer: Anna Elisa Tryti, historiker/Bergen, leder; Nina Kielland, sivilarkitekt/Trondheim, Norske Arkitekters Landsforbund, nestleder; Svein Bjørberg, professor/Bærum, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet; Unni Dahl Grue, landskapsarkitekt/Ås, Norges Landbrukshøyskole; Arnulf Melbye, administrerende direktør/Oslo, Byggherrenes Fellesråd; Jens E.E. Nylund, Sivilingeniør/Trondheim, Byggenæringens Landsforening; K.Helge Oftedahl, administrerende direktør/Stavanger, Norske Boligbyggelags Landsforbund

Juryens begrunnelse:
Vi ønsker med årets pris å rette søkelyset på byen som byggeplass og næringsbygget som bygningstype. Byen stiller store krav til planleggere og utbyggere. Mange og kompliserte forhold påvirker prosessen. Byplanmessige forutsetninger som trafikk, siktakser, forholdet til det offentlige rom, gaten og plassen har avgjørende betydning for et vellykket resultatet.Næringsbygg med utleiekontorer er en bygningstype som idag bygges i stort omfang og angår svært mange mennesker. l Dittenkvartalet er det gjennomført en gigantisk utbygging, med mange arbeidsplasser, de siste årene. En ekstremt høg utnyttelse med store, tunge og innadvendte bygninger som ikke henvender seg til gata og byen. l tillegg berører vegtraséen Ibsen-ringen området på en svært uheldig måte. Med bakgrunn i dette har årets prisvinner Ibsenkvartalet vendt det negative til det positive på en forbilledlig måte. Nye siktakser er opprettet. l kvartalet er det skapt merkbare kvaliteter og nye opplevelser i forholdet til byen og byrommet.

Ibsenkvartalet er en byreparasjon. De utførende har sett nye muligheter i et svært komplisert område. De har forholdt seg til de faktiske forhold og lykkes i å utforme et bygningskompleks oppå en motorvegtunnel gjennom byen.

Anlegget består av fire parvis forbundne kontor- og forretningsbygg. Bygningene er fra åtte til elleve etasjer og gruppert rundt et utendørs torg som er offentlig tilgjengelig. Bygningene har egne innganger som sammen med kiosk og pub gir liv til torget. Torget ligger på en høgde, på tunnelens tak, nesten to etasjer over C. J. Hambros Plass. Høgdeforskjellen er utformet slik at torget kan oppleves som en naturlig terrengformasjon.

Bygningene er organisert slik at de kan fungere sammen eller hver for seg. Planløsningen gir stor fleksibilitet i forhold til varierende behov. Kontorarealene har høg teknisk standard. Planløsning og materialer er tilpasset leietagers ønsker. En uanstrengt og elegant ro preger anlegget. Bygningene har få og gjennomtenkte detaljer, ypperlig løst i forhold til moderne bygningsteknologi.

l Ibsenkvartalet har arkitekten fortolket en stor og komplisert situasjon på en ny, vakker og tiltalende måte. Bygningene er ikke viktig i seg selv, men viktige vegger i byrommet. Selv tunnelhullet er blitt en integrert del av byen. Bygningene er med på å fremheve byens kvaliteter uten å dominere, men har likevel egen identitet og kraft. Det kreves innsikt og mot av byggherre og arkitekt til å gjennomføre et slikt formingsprinsipp i dagens bråkete samfunn. Årets prisvinner utvider og beriker den allmenne oppfatning av god byggeskikk og viser på en fremragende måte hvordan bygninger kan utformes som en del av en levende by.