Rockheim får hedrende omtale

Rockheim får hedrende omtale av juryen til Statens byggeskikkpris 2011.


Rockheim får hedrende omtale Statens byggeskikkpris 2011. Foto: Nils Petter Dahle 

Juryens begrunnelse:

Rockheim er en spektakulær bygning som vitaliserer Brattøra i Trondheim, optimaliserer de gitte forutsetninger og som har en kraft i seg selv som kulturinstitusjon.

Byggherre: Brattørkaia AS
Arkitekt: Pir II
Landskapsarkitekt: Agraff
Sted: Brattørkaia, Trondheim
Størrelse: 5 600 m2 BRA
Byggeår: 1920/2009


Rockheim er ”det nasjonale opplevelsessenteret for pop og rock”. Anlegget består av fire hovedelementer: Det gamle verneverdige mellageret fra 1920, ”utstillingsboksen” på taket, ”sceneboksen” ved siden av samt plassen foran entreen.

Prosjektet inngår som del av et større havneområde i transformasjon. Sammen med plassen utgjør bygningen et nytt sentralt møtested og bidrar til å gi dette utflytende havnelandskapet en sterk identitet.

Gjennom å innføre utstillingsboksen over taket på det gamle mellageret optimaliserer man forholdene for moderne utstillingsteknikk. Dette gir en tydelig markering av denne nasjonale kulturinstitusjonen og tilrettelegger for et stort og komplekst program. De to visuelt adskilte og presise nye bygningsvolumene bidrar til å framheve eksisterende bygning.

Mellagerets fasade er i stor grad beholdt, med unntak av presise inngrep for hovedinngangen som skaper en god kontakt mellom ute og inne.  Grepet ved å løfte utstillingsboksen opp og krage den ut er svært vellykket. Under utkragingen over sceneboksen vil den planlagte takhagen kunne tilføre ytterligere kvaliteter som et storslagent verdifullt uterom. Fasadens ornamentikk svarer til byggets innehold og tema. Mønsteret er basert på plateomslag fra ulike perioder av norsk rock- og pophistorie. Ved bruk av LED-lys og datateknologi kan fasadene skifte uttrykk, farge og intensitet og brukes som kunstnerisk utsmykning.
 
Rockheim representerer også bærekraftig gjenbruk av en utdatert bygning. Ombyggingen er gjort med minst mulig inngrep, der de røffe betongkonstruksjonene står i kontrast til den forfinede materialbruken i de nye bygningselementene. Den store nye trappen er et sentralt hovedelement som forbinder gammelt og nytt – både funksjonelt og visuelt.

Variasjon i romlige opplevelser gjennom sterkt iscenesatte romforløp gir skifter mellom åpent og lukket, lyst og mørkt, trangt og romslig. Et eksempel på dette er når man kommer fra den lukkede utstillingsboksen og ned i kaféen med utsikt i flere himmelretninger, og videre ned gjennom mellagerets labyrintiske indre.

Forplassen til Rockheim representerer en drastisk, robust og samtidig elegant og leken urban landskapsarkitektur som tydelig plasserer seg i sin tid og kontekst .  Forplassen er også en bypark som forholder til overordnet bystruktur med fjordalmenningen som hovedakse. Her er tatt i bruk noen få hovedelementer: et bølgende landskap, trær og benker som til sammen skaper et vakkert sjenerøst byrom og samtidig inviterer til aktiv bruk, skating, møter, sitte og se. Med stor kreativitet og kunnskap er alle premisser for universell utforming integrert i plassens grafiske, topografiske og estetiske uttrykk.

I vår tid sitter vi på mye bygningsmasse av industriell karakter i sentrale strøk. Dette er ressurser som gjennom radikale grep kan vise seg å ha et stort potensial for å tilfredsstille vår tids krav til bruk, arealer og bybygging. Rockheim er et godt eksempel på slik arkitektur. Prosjektet viser på en forbilledlig måte hvordan man tar vare på en antikvarisk bygning i fint samspill med nye bygningsvolumer.

Rockheim gis hedrende omtale fordi den utvikler forståelsen for begrepet byggeskikk gjennom en radikal og tydelig holdning til sitt innhold, til nytt og gammelt, og til sine omgivelser. Slik står Rockheim fram som usedvanlig karaktersterk og gjennomført arkitektur. Bygningen gir et anslag til den nye byen som vokser opp på Brattøra, og er i seg selv også et nytt landemerke for Trondheim.