Hedrende omtale: Nord-Østerdal videregående skole, Tynset

Prosjektet har en viktig rolle i lokalsamfunnet og utgjør samtidig et betydelig løft for regionen. Med små virkemidler har arkitekten lykkes med å fornye tradisjonell skolearkitektur og skapt et nøkternt skolebygg med et elegant uttrykk.

Skolens funksjoner er organisert rundt et generøst innvendig felles atrium der nyskapende trekonstruksjoner danner et innbydende fellesareal for elevene. Gjennomtenkt organisering av skolens mange ulike funksjoner, samt utsøkt disponering av glassflater, har skapt interessante visuelle sammenhenger både mellom rommene, gjennom bygget og ut i det store landskapsrommet.


Byggherre       Hedmark fylkeskommune 
     
Arkitekt    Longva Arkitekter AS 
     
Landskapsarkitekt    Grindaker AS Landskapsarkitekter 
     
Sted    Tynset 
     
Størrelse    13 471 m2 oppvarmet BRA (14 000 m2 BTA) 
     
Ferdigstilt    2013 


  1. Foto: Espen Gees
  2. Foto: Espen Gees
  3. Foto: Espen Gees

Åpen arkitektkonkurranse

Nord-Østerdal videregående skole er et resultat av en åpen arkitektkonkurranse i 2009 der Longva Arkitekter vant med prosjektet «Tuntreet». Konkurransen tok utgangspunkt i en eksisterende skoletomt eiet av fylkeskommunen. Skolen inneholder åtte ulike utdanningsretninger samt en tannklinikk.

Skolen ligger på et høydedrag i gangavstand fra Tynset stasjon. Biladkomst skjer fra Tylldalsveien i nord som også er kollektivtrasse. Skolens hovedadkomst er langs en slak bakke som leder opp til den overdekte hovedinngangen på nordfasaden. Bakkeparkering er løst i et anlegg mellom eksisterende furutrær.

Skolen har en relativ liten tomt. Den er effektivt utnyttet, med en enkel løsning av adkomst og parkering på nordsiden, og en åpenhet mot det store landskapsrommet mot sør.

Juryen kunne imidlertid ønsket seg en tydeligere holdning til ferdigstillelsen av utearealene; både med tanke på aktivitet, folkehelse og skolens forhold til nærmiljøet og tettstedet.

Nøkternt og elegant eksteriør

Skolen er utformet som en kompakt, rektangulær bygning med et indre atrium. Mot øst synker terrenget slik at underetasjen eksponeres. Her er skolens verksteder plassert med en effektiv kjøregård i forkant. Mot sør er det bygget en lav verkstedsfløy som håndterer terrengfallet, samt danner en vegg mellom kjøregården og kulturlandskapet. 

Det er valgt et kompakt volum med tanke på energi og effektivitet. Fasadekledningen består av en mørk trekledning med vindusbånd i natureloksert aluminium. Juryen berømmer bygget for sin nøkterne, men samtidig elegante volumbearbeiding. Den beherskete og stedbundne materialbruken gir et rolig og tidløst uttrykk. 

Generøst atrium

Innvendig er skolens funksjoner organisert rundt et generøst, overdekket atrium, «tunet», som knytter de ulike funksjonene sammen. En viktig intensjon i prosjektet har vært at alle utdanningsretningene har tilgjengelighet, lysåpninger og sikt inn mot dette fellesrommet. 

Det er en tydelig og vellykket organisering, der atriet danner en felles romlig referanse, og gangbroer i flere plan knytter kontakt mellom skolens fløyer. Undervisningsrom er plassert mot yttervegg, mens grupperom, elevsoner og lærerarbeidsplasser vender inn mot atriet. Korridorene er gitt varierende bredder som er tilpasset bruken og som også rommer gode, troverdige fellessoner. De store fellesfunksjonene som kantine og auditorium, ligger uanstrengt til atriet på hovedplanet.

Nyskapende trekonstruksjoner

Bruk av tre lå som en føring allerede i arkitektkonkurransen. I atriet er det utstrakt bruk av limtre både i søyler og bjelker. Konstruksjonen er vakkert løst, med elegant sammenstilte søyler som bærer taket. Gangbroer og trapper henger i stålstag fra takkonstruksjonen. Det filtrerte lyset fra overlysåpningene gir rommet en tiltalende karakter. Atriet har velproporsjonerte innvendige fasader, kledd i finer med elegant innpasset akustisk demping.

Bygningen bærer preg av å være godt planlagt og gjennomført. En gjennomgående robust og god materialbruk er tilpasset de ulike rommene. Det er et interessant spenn fra atriets delikate overflater til trappenes enkle røffhet. Prosjektet preges av nøkterne, gjennomarbeidete og vakre interiører avstemt med en sober fargepalett. 

Bærekraft

Skolens kompakte volum gir minimal ytterflate og reduserer slik varmetapet i Tynsets kalde vinterklima. Prosjektet tilfredsstiller grønt energimerke B for skolebygg med god margin. Det er en utstrakt bruk av tre i overflater og konstruksjon, og for øvrig holdbare og lavemitterende overflater.

Universell utforming er godt integrert i prosjektet.