Lokale byggeskikkpriser

Mange kommuner har en lokal arkitektur- eller byggeskikkpris. Hensikten er å øke oppmerksomheten mot estetisk kvalitet i det bygde miljøet. Her finner du informasjon om hvordan noen kommuner driver denne type arbeid og statutter de har for sin lokale pris.

Asker kommunes byggeskikkpris
En pris som vektlegger universell utfoming, energibruk og generelle miljøhensyn i utvelgelsesprosessen.

Bergen kommunes arkitektur og byutviklingspris
Prisen skal bidra til økt oppmerksomhet omkring arkitektur og byforming og være en belønning til dem som strekker seg og kan vise til konkrete og gode resultater. Bygg og anlegg som tildeles Arkitekturprisen skal i samspill med omgivelsene tilføre stedet nye kvaliteter i innhold, formgiving og materialbruk.

Drammen kommunes byggeskikkpris
En pris med vekt på fornyelse og utvikling av byggeskikken. Kandidater til prisen skal ha god arkitektonisk utforming og skal oppfylle sentrale krav til miljø og universell utforming.

Hamar kommunes byggeskikkpris
Prisen deles ut annet hvert år til bygg og anlegg som gjennom sin utforming og innpassing i sted og miljø kan bidra til å heve den almene forståelse og holdning til god byggeskikk.

Kongsberg kommunes arkitekturpris
Skal motivere til og påskjønne arbeid med bygningskulturen i Kongsberg kommune.

Kragerø kommunes kulturpris og restaureringspris  
En pris som fokuserer påbyggets/byggenes tilpasning til omgivelsene. Bygningsvern, økologiske hensyn, bærekraftig utvikling, samt terreng- og landskapstilpasning er tema i statuttene.

Numedals byggeskikkpris
En byggeskikkpris som er etablert i fellesskap mellom kommunene Rollag, Flesberg og Nore og Uvdal. Prisen gjelder nybygg, tilbygg og restaureringsarbeid gjennomført på en tjenestefull måte tilpasset bygningsmiljøet og kulturlandskapet og utfra god håndverkstradisjon. 

Oslo kommunes arkitekturpris
Til byggverke av høy arkitektonisk kvalitet som avspeiler verdier i de stedlige naturforutsetninger, byutviklingskvaliteter og bykulturell identitet.

Stavanger kommunes byggeskikkpris
En hederspris for byggverk og bygde omgivelser som gjennom arkitekturuttrykk, utførelse og materialbruk bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikken på stedet.

Trondheim kommunes byggeskikkpris  
Deles ut til byggverk/prosjekt som er av høy kvalitet, er knyttet til folks dagligliv og nærmiljø, og som tar hensyn til Trondheims egenart.

Eksempler på priser som ikke er i kommunal regi:

Norsk Forms priser

Statens bymiljøpris

Statens Byggeskikkpris  

Nordnorsk arkitekturpris  
Deles ut hvert år av Nord-Norges arkitektforening, som er en underavdeling av NAL.

Statens pris for attraktiv stad  (ny 2011)
Kåringen skal fremheve og hedre kommuner og/eller andre aktører som har vist vilje og evne til å skape et levende og attraktivt sted for å bo, arbeide, drive næring og besøke.

 

Tips oss! Vi bygger ut oversikten over lokale byggeskikkpriser.