Gi innspill til stortingsmelding om levekår i byer og byområder

Regjeringen har startet arbeidet med en melding til Stortinget om levekår i byer og byområder. Kommunal- og distriktsdepartementet ønsker innspill til meldingsarbeidet fra blant andre frivillige og interesseorganisasjoner.

Meldingen skal etter planen bli lagt fram for Stortinget våren 2023. Den vil redegjøre for hvordan staten arbeider for bedre levekår i utsatte byområder, og foreslå hvordan stat og kommune i samarbeid kan gjøre det framover.

Erfaringer fra arbeidet med områdesatsingene i levekårsutsatte byområder vil bli en del av meldingen. Staten har i dag et samarbeid om områdesatsinger med Oslo, Bergen, Stavanger, Drammen og Trondheim. I tillegg har regjeringen i budsjettforslaget for 2023 foreslått å sette av 15 millioner kroner til nye samarbeidsavtaler om områdesatsinger i nye byer.

Viktige temaer i meldingen vil blant annet være innsats for å skape gode bo-, oppvekst- og nærmiljøer i byene og innsats for økt samfunnsdeltakelse og livskvalitet.

Et sentralt kunnskapsgrunnlag for arbeidet med meldingen vil være NOU 2020: 16 Levekår i byer – gode lokalsamfunn for alle, som omhandler levekårs- og integreringsutfordringer i områder i og rundt de store byene i Norge, samt innspillene fra høringen av utredningen.

Hvem kan gi innspill?

Kommunal- og distriktsdepartementet ønsker i denne åpne runden innspill fra frivillige organisasjoner, interesseorganisasjoner, sivilsamfunnsaktører og andre som er opptatt av å bidra til å skape gode bo-, oppvekst- og nærmiljøer i byområder, og/eller som ønsker å bidra til økt samfunnsdeltakelse og livskvalitet for innbyggerne.  

Slik gir du innspill

Innspillene legges inn i denne digitale tavlen i Miro. Skriv inn passord for tavlen: miro1234. Du behøver ikke opprette en bruker i Miro for å skrive på tavlen. 

Kommunal- og distriktsdepartementet ønsker innspill på følgende to spørsmål:

  1. Hvordan kan sivilsamfunnsaktører bidra til gode oppvekst-, bo- og nærmiljøer?
  2. Hvordan kan sivilsamfunnsaktører bidra til økt livskvalitet for innbyggere og økt deltakelse i nærmiljø og lokalsamfunn?

Frist for å levere innspill er 10. januar 2023.

Har du spørsmål eller trenger hjelp til å komme i gang med Miro? Ta kontakt med tine.larsson@husbanken.no med emnefeltet «åpen innspillsrunde».