Veileder

§ 9-1 Veileder

Husbanken kan fastsette nærmere veileder om beregning av tap som staten skal dekke, og om saksbehandling og administrering av lån regulert i denne forskriften.

Kommunene kan fastsette egne retningslinjer i samsvar med forskriften. Kommunale retningslinjer skal sendes Husbanken til orientering.

Veiledning til § 9-1, første ledd 

Husbanken har fastsatt en veileder om tapsdeling og administrering av startlån som ligger på husbanken.no under kommunenes side for saksbehandlere.

Veiledning til § 9-1, annet ledd 

Flere kommuner har bestemmelser i sine retningslinjer, om at lånsøkeren må være   bosatt i kommunen. Noen kommuner krever også at søkeren må ha bodd i kommunen en viss tid før det er aktuelt for kommunen å gi startlån. Å kreve at søkeren er bosatt i kommunen på søknadstidspunktet er i samsvar med regelverket for startlån. Det er også i samsvar med regelverket å stille krav om ett års botid på søknadstidspunktet. Et slikt krav om botid må gi åpning for å gjøre unntak, i hvert fall for husstander som er i akutte bosituasjoner.

Tilbake til § 8-8 Virkemidler ved betalingsproblemer

Neste § 9-2 Ikrafttredelse

Til innholdsfortegnelsen