Nedbetalingsvilkår

§ 8-5 Nedbetalingsvilkår

Husbanken fastsetter nedbetalingsvilkårene innenfor disse rammene:

  1. Lån kan avdras som annuitets- eller serielån.  
  2. Lån kan gis med inntil 30 års løpetid. Lån til utleieboliger til vanskeligstilte og lån til studentboliger kan gis med inntil 50 års løpetid. Lån til kommuner som skal lånes ut videre som startlån, kan i særlige tilfeller gis med inntil 50 års løpetid.
  3. Lån kan gis med inntil åtte års avdragsfrihet.

Lån med inntil 50 års løpetid etter første ledd bokstav b tredje setning kan bare gis dersom:

  1. det dokumenteres at låntaker har varig lav inntekt,
  2. det sannsynliggjøres at boligen tilfredsstiller husstandens behov over lang tid,
  3. det sannsynliggjøres at tilgjengelige private leieboliger i området er uegnede og/eller innebærer en betydelig høyere utgift på lang sikt enn det aktuelle startlånet og
  4. det dokumenteres at kommunen ikke anser det som økonomisk forsvarlig å gi et lån med kortere nedbetalingstid.

Vilkåret i bokstav a kan fravikes dersom husstanden har barn eller står i fare for å miste boligen, og husstanden kan dokumentere lav, forutsigbar inntekt. Vilkårene i bokstavene b og c kan også fravikes dersom husstanden står i fare for å miste boligen.

For startlån står kommunen fritt til å tilby gunstigere nedbetalingsvilkår. Slike avtaler endrer ikke lånevilkårene som gjelder mellom kommunen og Husbanken.

Veiledning til § 8-5, første ledd bokstav a) (annuitetslån og serielån)

Annuitetslån

Annuitetslån betales med like store terminbeløp (summen av renter, avdrag og gebyr) i hele nedbetalingsperioden, forutsatt at renten er uendret. Forholdet mellom rente- og avdragsdelen av terminbeløpet endres i takt med nedbetalingen av lånet, rentedelen blir mindre og avdragsdelen øker.

Serielån  

Serielån betales med like store avdrag per termin i hele nedbetalingsperioden, mens det betales renter av restlånet til enhver tid. Terminbeløpet (summen av renter, avdrag og gebyr) blir lavere etter hvert som lånet nedbetales. Sammenlignet med et tilsvarende annuitetslån, betaler en ved et serielån høyere terminbeløp i begynnelsen og lavere i slutten av nedbetalingsperioden.

Når vilkårene ellers er like, er renteutgiftene mindre for et serielån enn for et annuitetslån sett gjennom hele lånets løpetid.

Veiledning til § 8-5, første ledd bokstav b) (nedbetalingstid)

Normal nedbetalingstid for lån er inntil 30 år. Ved lån til studentboliger og utleieboliger til vanskeligstilte kan Husbanken gi en nedbetalingstid på inntil 50 år.

Normal nedbetalingstid for startlån er inntil 30 år. For startlånmottakerne vil annuitetslån være hovedregel. Annuitetslånet innebærer at nedbetalingsprofilen kan tilpasses det låntaker har mulighet til å betale i dag. Det sikrer også at avdraget øker innenfor rammen av det låntaker kan betale etter hvert som rentebeløpet synker.

Avdragsfri    periode i startfasen av låneforholdet kan være hensiktsmessig i noen tilfeller. Dette kan være i tilfeller der låntaker har faste utgifter som avsluttes om kort tid, for eksempel annen gjeld, utgifter til barnepass, eller der det er gode utsikter for inntektsøkning i nærmeste fremtid.

Noen husstander har ikke nok disponible midler til å kunne betjene et tilstrekkelig stort startlån med nedbetalingstid på 30 år ved siden av nødvendige livsoppholdsutgifter. Nedbetalingstid utover 30 år medfører at det månedlige avdraget blir mindre og at de samlede boutgiftene blir lavere. Lengre nedbetalingstid enn 30 år kan dermed være nødvendig for å bidra til at husstander med lav inntekt skal kunne bli boligeiere og klare å betale boutgiftene i en egnet bolig.

Kommunen kan forlenge nedbetalingstiden på startlån til inntil 50 år der det er sannsynlig at låntaker vil ha en lav fremtidig inntekt, og der det er sannsynlig at vedkommende kan betjene boutgiftene med forlenget nedbetalingstid.

Lengre nedbetalingstid innebærer lavere opparbeidelse av egenkapital i boligen over tid, og dermed mindre buffer ved eventuell boligprisnedgang eller inntektsnedgang i framtiden.

Når nedbetalingstiden forlenges utover 30 år, bør boligkjøpet inngå i en langsiktig plan og dekke husstandens boligbehov over lang tid. For barn som har behov for å etablere tilknytning til skole og nærmiljø, er det viktig at boligetableringen har et langsiktig perspektiv.

Långiver må vurdere hvilke alternativer husstanden har på boligmarkedet. Ved behov for lenger nedbetalingstid enn 30 år skal det vurderes om fortsatt leie av bolig er et mulig og godt alternativ. Utgiftene ved å eie bolig bør være betydelig lavere på sikt enn leie av en tilsvarende egnet bolig. Siden avdrag er en form for sparing, vil det i denne sammenhengen være aktuelt å sammenligne fremtidige renteutgifter og øvrige faste bokostnader med leieutgifter i en egnet bolig.

Som hovedregel kan kommunen bare gi startlån med lengre nedbetalingstid enn 30 år, dersom lånsøkeren har varig (livsvarig) lav inntekt. Kommunen kan fravike kravet om varig lav inntekt dersom

  • det er barn i husstanden, og søkeren har lav, men forutsigbar inntekt
  • husstanden står i fare for å miste boligen sin

Dersom husstanden står i fare for å miste boligen gjennom tvangssalg, kan kommunen fravike kravet om at boligen skal tilfredsstille husstandens behov over lang tid, og at alternative private leieboliger er uegnet og/eller innebærer en betydelig høyere utgift på lang sikt.

Startlånet til publikum kan ha gunstigere nedbetalingsvilkår enn kommunens lån i Husbanken, men nedbetalingstiden må ligge innenfor maksimal avdragsfri periode og samlet nedbetalingstid i henhold til § 8-5.

Veiledning til § 8-5, første ledd bokstav c) (avdragsfrihet)

Husbanken gir normalt lån uten avdragsfri periode. Se veiledning til bokstav b) når det gjelder avdragsfrihet ved startlån fra kommunen. Husbanken kan gi inntil åtte års avdragsfrihet.

Personlige låntakere  må også forvente å betale avdrag fra starten av nedbetalingsløpet. Avdragsfrihet kan vurderes  dersom låntakers betjeningsevne blir midlertidig forverret. Dette kan blant annet gjelde omstendigheter  som samlivsbrudd, tap av samboer ved dødsfall samt ved arbeidsledighet og uførhet.

Tilbake til § 8-4 Over- og underkurs

Neste § 8-6 Terminforfall på lån i Husbanken

Til innholdsfortegnelsen