8.Veiledning og oppfølging

Husbanken skal gi råd til studentsamskipnadene og har ansvaret for å følge opp prosjektene gjennom hele byggeprosessen for å sikre at fastsatte vilkår for tilskuddet etterleves. Husbanken stiller seg til rådighet for å hjelpe studentsamskipnadene i søknadsprosessen.

Det forutsetter at studentsamskipnadene og studentboligstiftelsene knytter til seg profesjonelle aktører i forbindelse med gjennomføringen av byggeprosjektene. Husbankens oppgave er å veilede/gi råd i søknadsprosessen, for å sikre at prosjektene samsvarer med retningslinjene for tilskudd til studentboliger. For å kunne følge byggeprosessen på en god måte, er det viktig at søknaden og dokumentasjonen er klar og tydelig.

Husbankens kan veilede og følge opp søknads- og byggeprosessen

  • i forbindelse med søknad om godkjenning og utbetaling av tilskudd/lån
  • gjennom å delta på ett eller flere byggemøter underveis
  • gjennom å gjennomføre ei sluttbefaring før utbetaling av det siste tilskuddet

Sistnevnte punkt er ikke en kontroll etter plan- og bygningsloven, men en sjekk av at prosjektet er gjennomført etter intensjonen. Prosjekteier skal melde fra til Husbanken dersom det oppstår avvik som har konsekvenser for utførelsen, kostnader og fremdriften. 

9. Klageadgang

Klage på Husbankens vedtak behandles etter reglene i Forskrift for klagenemnda for Husbanken av 14. september 1992 nr. 692. Husbankens vedtak kan påklages innen 3 uker. Klagen skal være skriftlig.

Søkeren kan klage på Husbankens vedtak om tildeling, utmåling, avvisning og avslag på tilskudd. Klagen må være skriftlig og inneholde opplysninger om vedtaket og hvilke endringer søkeren ønsker. 

Klagefristen er tre uker fra søkeren har mottatt vedtaket.

Hvis søkeren ikke får medhold i klagen, sender Husbanken den til en uavhengig klagenemnd oppnevnt for Husbankens saker.

10. Krav om tilbakebetaling

Departementet kan kreve tilskuddet tilbakebetalt dersom forutsetningene for tilskuddet ikke overholdes. Studentboliger som helt eller delvis er finansiert med tilskudd, kan ikke avhendes eller pantsettes uten departementets samtykke. Studentsamskipnader og studentboligstiftelser skal tinglyse en urådighetserklæring i forbindelse med tilsagn om tilskudd. Hvis studentboligene avhendes eller på annen måte overføres til tredjepart, kan tilskuddet kreves tilbakebetalt.

Pant av studentboliger i forbindelse med byggelån ved oppføring av bygg kan benyttes forutsatt konvertering til husbankenlån og videre at panten slettes hos studentsamskipnadens bankforbindelse ved konvertering.

 

11. Saksgang

Søker sender søknadene om godkjenning og utbetaling til:

Husbanken Bodø, Postboks 1404, Bodø

For å sikre rask saksbehandling, er det viktig at søknaden er komplett. Normal saksbehandlingstid er inntil tre uker. Når Husbanken godkjenner prosjektet blir tilskuddet vanligvis utbetalt som beskrevet i punkt 7.

 

GÅ TIL NESTE SIDE »