7. Søknad om godkjenning og utbetaling

Husbanken behandler søknader om godkjenning av prosjekter og utbetaling av tilskudd.

Husbankens søknadsbehandling skjer normalt i tre steg:

 • Trinn 1: Godkjenning av forprosjekt
 • Trinn 2: Godkjenning før oppstart
 • Trinn 3: Godkjenning ved ferdigstillelse

Normalt vil utbetaling av tilskudd skje over 3 år med en prosentvis utbetaling på henholdsvis 20, 60 og 20 prosent. Husbanken har anledning til å avvike fra denne utbetalingsprofilen dersom særlige forhold ved det konkrete prosjekt tilsier det, og hensynet til utbetalinger til andre godkjente studentboligprosjekter tillater det.

7.1 Trinn 1:  Godkjenning av forprosjekt

I forbindelse med godkjenning av forprosjekt er det viktig at det tas kontakt med Husbanken tidlig i prosessen. For å få prosjekt godkjent og første del av tilskuddet utbetalt, må forutsetningene i tilsagnet og kravene til øvrig dokumentasjon være oppfylt.

Søknad trinn 1 skal være vedlagt:

 • Fasade- og plantegninger
 • Situasjonsplan
 • Kostnadsoverslag med beregninger for FDV-kostnader og husleie
 • Oversikt over eksisterende antall hybelenheter på studiestedet som er tilrettelagt studenter med redusert funksjonsevne, og antall hybelenheter som det nye prosjektet omfatter.
 • Kort begrunnelse for de valg som er gjort ut fra tomteforhold, beliggenhet i forhold til lærested og beskrivelse av omgivelsene
 • Firmaattest (ikke eldre enn 3 mnd.)

Når Husbanken godkjenner trinn 1, skal det samtidig fattes vedtak om at boligen skal brukes av personer med spesielle boligbehov av midlertidig karakter, jf. husleielovens § 11 – 2.

Når prosjekteier har bestemt seg for å gjennomføre et byggeprosjekt, og prosjektet skal delfinansieres med tilskudd, søker prosjekteier Husbanken om å godkjenne og utbetale tilskuddet. Husbanken behandler søknaden i tre trinn:

 • Trinn 1: søknad, godkjenning av forprosjektet og utbetaling av 20 prosent tilskudd
 • Trinn 2: søknad, godkjenning før oppstart og utbetaling av 60 prosent tilskudd
 • Trinn 3: søknad, godkjenning ved ferdigstillelse og utbetaling av 20 prosent tilskudd

Prosjekteier må legge ved søknadene dokumentasjon, jf. pkt. 7.1, 7.2 og 7.3. Alle vedleggene må følge søknaden, og dette er viktig for å unngå forsinkelse i saksbehandlingen.

Når det søkes om utbetaling trinn 3, må dere gi en kort beskrivelse av prosjektet. Beskrivelsen skal inneholde opplysninger om hvem som har vært arkitekt, utførende, etc. Dere må også oppgi størrelse på prosjektet, antall HE, prosjektkostnader og snitt husleie for de forskjellige boenhetene.

Anbefalte tiltak i forprosjektarbeidet

I forbindelse med forprosjektarbeidet anbefaler Husbanken at følgende tiltak vurderes:

 • Behovsanalyse
  Når nye studentboligprosjekter planlegges kan det være nyttig å kartlegge behovet for boenheter. Det samme gjelder fordelingen mellom hybelleiligheter, parleiligheter, bofellesskap og forskjellige typer familieleiligheter. Statistisk materiale, fra lærerstedet, og andre kilder, kan gi oversikt over antall studenter, deres alder, hjemstedsadresser, sivilstand og om de har barn. Statistikken kan også si noe om forventede endringer i studentmassen. 
 • Energi og miljø 
  For studentboliger som bare finansieres med tilskudd fra Kunnskapsdepartementet, kreves det ikke energitiltak utover minstekravene i byggeforskriften. Prosjekter som del- eller fullfinansieres med grunnlån i Husbanken, må oppfylle kvalitetskravet til miljø og energi i henhold til retningslinjer for grunnlån.

7.2 Trinn 2: Godkjenning av oppstart

Søknad trinn 2 skal være vedlagt:

 • Fasade- og plantegninger, situasjonsplan hvis det er foretatt korrigeringer etter opprinnelig godkjenning
 • Dokumenterte kostnader
 • Opplysninger om valgt entrepriseform
 • Firmaattest (ikke eldre enn 3 mnd.) 
 • Eventuelle andre krav som fremkommer i godkjenningen av trinn 1
 • Bekreftelse på byggestart

7.3 Trinn 3:  Godkjenning ved ferdigstillelse

Søknad trinn 3 skal være vedlagt:
 • Prosjektregnskap revidert av studentsamskipnadens revisor
 • Kort beskrivelse av prosjektet
 • Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse
 • Firmaattest (ikke eldre enn 3 mnd.)
 • FDV plan for de første 10 årene
 • Kopi av tinglyst urådighetserklæring

Skjema for Erklæring om urådighet finner dere på Husbanken.no på tilskudd til studentboliger, HB 7.S.28

TIL NESTE SIDE »