4. Søknad og fordeling av tilsagn

Kunnskapsdepartementet behandler søknadene, og vedtar tilsagn om tilskudd. Kunnskapsdepartementet kunngjør tilskuddsordningen til studentsamskipnader og studentboligstiftelser.

Departementet legger til grunn at studentsamskipnadene innen fire år fra tilskuddene er gitt skal ha satt i gang bygging av studentboligene, jf. omtale i St. prp. nr. 1 (2006 - 2007) og (2007 -2008). Tilskudd som ikke er realisert innen fire år kan bli omfordelt til andre boligprosjekter.

Med bygging og realisering menes her minst godkjenning av trinn 1.

Studentsamskipnadene må derfor ved søknad om nye tilskudd vurdere hvor raskt prosjektene kan realiseres.

Søknaden sendes Kunnskapsdepartementet med kopi til Husbanken ut fra gitt søknadsfrist i invitasjonsbrevet fra departementet. Invitasjonen om å søke om tilsagn for kommende budsjettår vil normalt gå ut få dager etter at regjeringen har fremmet sitt budsjettforslag. Fristen for å søke vil være ca 1 måned etter mottatt invitasjon.

Antall tilsagn som kan gis avhenger av størrelsen på tilsagnsrammen i den enkelte budsjettermin. Kriterier for fordeling av tilsagn er bl.a. dekningsgraden for studentboliger på studiestedet, situasjonen på det private hybelmarkedet, antallet utenlandsstudenter og tilflyttede studenter ved studiestedet, samt andre særskilte faktorer knyttet til studiestedet. Husbanken står for videre saksbehandling av søknadene, jf. pkt.7.

Stortinget bevilger årlig tilskuddsmidler til studentboligbygging. Størrelsen på bevilgningen varierer fra år til år.

Søknad til Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet inviterer studentsamskipnadene og studentboligstiftelsene om å søke tilskudd til etablering av studentboliger hvert år. Departementet sender vanligvis ut invitasjonen i oktober, etter at nytt statsbudsjett er lagt frem.

Når invitasjonen er mottatt, har søkere ca. en måned på seg til å søke tilskudd. Søknaden skal sendes Kunnskapsdepartementet, med kopi til Husbanken.

Tildeling og prioritering

Husbanken går gjennom søknadene og leverer en rådgivende innstilling til Kunnskapsdepartementet. Departementet prioriterer mellom prosjektene og gir tilsagn om tilskudd til et gitt antall hybelenheter (HE). Tildeling av tilskudd skjer som regel i januar/februar.

                                                        GÅ TIL NESTE SIDE »