1. Formål

Ordningen skal sikre etablering av boliger for studenter ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. Dette skal bidra til et mer forutsigbart og rimelig boligtilbud for studenter, og være et supplement til det private boligmarkedet.

Studentboliger er utleieboliger med begrenset botid, jf.husleielovens § 11-2. Boligene skal være et supplement til det private boligmarkedet (leiemarkedet) og skal ikke konkurrere med dette. De skal være funksjonelle, ha god standard og bygd i henhold til gjeldende tekniske og økonomiske normer.

2. Hvem kan få tilskudd?

Tilskudd kan gis til studentsamskipnader og i særlige tilfeller studentboligstiftelser

Det er bare studentsamskipnader og studentboligstiftelser som er forhåndsgodkjent av kunnskapsdepartementet som kan søke tilskudd.

3. Hva kan det gis tilskudd til?

Det kan gis tilskudd til

  • oppføring av studentboliger
  • kjøp og ombygging av eksisterende bygningsmasse til studentboliger*
  • rehabilitering av eksisterende studentboliger i særlige tilfeller **

*Ferdigstilte prosjekter som er tatt i bruk, som tilfredsstiller kriteriene i retningslinjene for tilskudd, kan også søke tilskudd i ettertid.

** Normalt gis det ikke tilskudd til rehabilitering av eksisterende studentboliger. Det kan være særlige grunner som tilsier at nye tilsagn kan vurderes brukt til rehabilitering. Det vil imidlertid ikke bli åpnet for det der studentsamskipnadene eller studentboligstiftelsene ikke har ivaretatt sitt ansvar ved å drive verdibevarendevedlikehold.

Kunnskapsdepartementet kan også gi tilskudd til kjøp og ombygging av eksisterende bygningsmasse til studentboliger.

Studentsamskipnader som vil oppgradere/bygge om studentboliger som ikke oppfyller dagens krav, eller som av andre årsaker ikke er egnet som studentbolig, kan også få tilskudd.

I disse tilfellene forutsette Kunnskapsdepartementet at boligene har fått normalt vedlikehold.  

På utbetalingstidspunktet må boligene være eid av studentsamskipnaden eller studentboligstiftelsen

 

                                                                            GÅ TIL NESTE SIDE »

                                                                            GÅ TIL INNHOLDSLISTE »