6. Beregning av tilskudd

Kunnskapsdepartementet fastsetter størrelsen på tilskuddet og de øvre kostnadsrammene.

6.1 Definisjoner av hybelenheter 

En hybel er beregnet ut fra det antall personer som boenheten er beregnet for.
   En boenhet beregnet på en person = 1 hybelenhet
   En boenhet beregnet på to personer = 2 hybelenheter
   En boenhet beregnet på to voksne og ett barn=2,5 hybelenheter
   En boenhet beregnet på to voksne og mer og mer enn et barn= 3 hybelenheter 

Ved tildeling av statstilskudd til bygging av studentboliger, angir Kunnskapsdepartementet størrelsen av tilskuddet i form av antall hybelenheter (HE). Med hybelenhet (HE) menes en bolig for en student.

 • Boligen skal ha tilgang til kjøkken, bad og WC. 
 • Oppholdsrommet ( privatenheten ) bør ikke være mindre enn 12 m² BRA ().

BRA per hybelenhet (HE), (inkl. andel av fellesarealer) bør normalt ikke være
under 20 m².

Boenheter

Studentsamskipnadene og boligstiftelsene velger selv om de ønsker å bygge hybelleiligheter, parleiligheter, dubletter, bofellesskap eller familieleiligheter basert på behovskartlegging.

Følgende definisjoner benyttes ved beregning av statstilskuddet til nye studentboligprosjekter:

 • Hybelleilighet (1HE): Bolig tilrettelagt for en student. Hybelleiligheten må ha oppholdsrom, kjøkken, bad, toalett og egen inngang. Boenhetens BRA bør ikke være under 20 m2. Husbanken godkjenner ikke hybelleiligheter på under 16 m2.
 • Hybelleilighet HC (1HE)Bolig tilrettelagt for en student. Boenheten skal oppfylle kravene i TEK-10 (gjeldende byggteknisk forskrift) når det gjelder tilgjengelighet og brukbarhet. Det vil si at boligen kan bebos av rullestolbruker uten spesialtilpasning. Hybelleiligheten må ha oppholdsrom, kjøkken, bad, toalett og egen inngang. Det skal være plass til snusirkel for rullestol på en langside av sengen. Boenhetens BRA bør ikke være under 20 m2. Husbanken godkjenner ikke hybelleiligheter på under 18 m2.
 • Parleilighet (2HE): Bolig tilrettelagt for to personer som bor sammen uten barn. Leiligheten skal ha oppholdsrom, soverom (eller sovealkove), kjøkken, bad, WC og egen inngangsdør. Leilighetens BRA bør ikke være under 30 m2. Husbanken godkjenner ikke parleiligheter på under 25 m2.
 • Parleilighet HC (2HE): Bolig tilrettelagt for to personer som bor sammen uten barn. Boenheten skal oppfylle kravene i TEK-10 (gjeldende byggteknisk forskrift) når det gjelder tilgjengelighet og brukbarhet. Det vil si at boligen kan bebos av rullestolbruker uten spesialtilpasning.Leiligheten skal ha oppholdsrom, soverom (eller sovealkove), kjøkken, bad, WC og egen inngangsdør. Planløsningen bør utformes slik at soverommet kan møbleres med dobbeltseng eller med to enkeltsenger. Leilighetens BRA bør ikke være under 35 m². Husbanken godkjenner ikke parleiligheter på under 27 m2.
 • Dublett (2HE): Bolig tilrettelagt for to studenter som har egen hybel (privatenhet), men som deler kjøkken og i noen tilfeller også bad/WC.
  Hyblene (privatenhetene) må ikke være under 10 m2 og må lydmessig oppfylle kravene i gjeldende byggteknisk forskrift. Dublettens samlede BRA bør ikke være under 30m
 • Bofellesskap (3HE eller flere): Bolig tilrettelagt for tre eller flere studenter som har egen hybel (privatenhet), men som deler kjøkken og i noen tilfeller også bad/WC. Hyblene (privatenhetene) må ikke være under 10 m2 og må lydmessig oppfylle kravene i gjeldende byggteknisk forskrift.
 • Liten familieleilighet (2,5HE): Boenhet tilrettelagt for en familie med minst ett barn. Leiligheten skal ha eget oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad, WC og egen inngang. Soverommet skal, som minimum, gi plass til en dobbeltseng, en barneseng og et garderobeskap. Boenhetens BRA bør være på 45 - 55 m².
 • Liten familieleilighet HC (2,5 HE): Boenhet tilrettelagt for en familie med minst ett barn. Boenheten skal oppfylle kravene i TEK-10 (gjeldende byggteknisk forskrift) når det gjelder   tilgjengelighet og brukbarhet. Det vil si at boligen kan bebos av rullestolbruker uten spesialtilpasning. Leiligheten skal ha eget oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad, WC og egen inngang. Soverommet skal, som minimum, gi plass til en dobbeltseng, en barneseng og et garderobeskap. Det skal være plass til snusirkel for rullestol på en langside av seng. Boenhetens BRA bør være på 45 - 55 m².

 • Stor familieleilighet (3HE og større): Boenhet tilrettelagt for en familie med mer enn ett barn. En stor familieleilighet omfatter oppholdsrom, kjøkken, to soverom, bad og WC. Boenhetens BRA bør være på mer enn 55 m². Det gis ikke høyere tilskudd enn 3 HE til en bolig selv om den har flere rom, eller større areal, enn angitt under stor familieleilighet.
 • Stor familieleilighet HC (3HE og større): Boenhet tilrettelagt for en familie med mer enn ett barn. Boenheten skal oppfylle kravene i TEK-10 (gjeldende byggteknisk forskrift) når det gjelder tilgjengelighet og brukbarhet. Det vil si at boligen kan bebos av rullestolbruker uten spesialtilpasning. Stor familieleilighet omfatter oppholdsrom, kjøkken, to soverom, bad og WC. Det skal være plass til snusirkel for rullestol på en langside av seng. Boenhetens BRA bør være på mer enn 55 m². Det gis ikke høyere tilskudd enn 3 HE til en bolig, selv om den har flere rom, eller større areal, enn angitt under stor familieleilighet.

 • HC-bolig: Bolig som oppfyller kravene i TEK-10 når det gjelder tilgjengelighet og brukbarhet. Det vil si at boligen kan bebos av rullestolbruker uten spesialtilpasning.

 

6.2 Tilskudd - og kostnadsrammer ved oppføring av studentboliger

Kunnskapsdepartementet fastsetter de øvre kostnadsrammene.

Det gis et fast tilskudd pr. hybelenhet og en opererer med øvre kostnadsrammer pr. hybelenhet.

For 2020 er den øvre kostnadsgrensen 955 700 kroner i pressområdene og 902 600 kroner utenfor pressområdene.

Tilskuddssatsene pr. hybelenhet er i 2020 foreslått å være på 361 000 kroner i pressområdene og 308 000 kroner utenfor pressområdene.

Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø, Drammen, Kristiansand og Bodø, er definert som pressområder.

Svalbard opererer med dobbel kostnadsramme og har også doble tilskuddssatser i forhold til pressområdene, jf tabell 1.

Kostnadsrammer pr. hybelenhet og tilskudd pr. hybelenhet

 

Område  Svalbard

Oslo, Bergen, Trondheim,
Stavanger, Tromsø,
Drammen og
Kristiansand og Bodø

Landet for øvrig

Totale
prosjektkostnader
 1 911 400 955 700 902 600
Tilskudd     722 000 361 000 308 000

Det er en forutsetning for utbetaling at Husbanken godkjenner kostnadene.

Utbetaling av tilskudd som er gitt fra Kunnskapsdepartementet behandles etter de retningslinjer og satser som gjelder i tildelingsåret.

Husbanken forvalter tilskuddsordningene på vegne av Kunnskapsdepartementet. Dette omfatter å gi veiledning til den enkelte studentboligbygger, både i forprosjektfasen og under byggeperioden.

Husbanken godkjenner det enkelte prosjektet og utbetaler normalt tilskuddet over en tre års periode, med 20 prosent første året, 60 prosent andre året og 20 prosent det tredje året. Husbanken har anledning til å avvike fra denne praksisen. 

6.3 Fullfinansiering med lån

Prosjekter som har fått tilskudd kan fullfinansieres med grunnlån i Husbanken under forutsetning av at kvalitetskravene i retningslinjene for grunnlån punkt 7 er oppfylt.

I tillegg til tilskudd, kan Husbanken gi grunnlån til fullfinansiering av studentboliger. Mer informasjon finner dere i retningslinjer for grunnlån, HB 7.B.9 og veileder til Husbankens grunnlån, HB 7.B.14.

Festetomt

Dersom prosjektet oppføres på festet tomt, godtar Husbanken prioritet etter tre års forfalt festeavgift. Så lenge Husbanken har pantelån på eiendommen, skal festekontrakten vare minst ut lånets løpetid, pluss 5 år. Alternativt kan festekontrakten stadfeste at denne ikke skal utløpe før husbanklånet er nedbetalt, pluss 5 år.

 

GÅ TIL NESTE SIDE »