Veileder for tilskudd til studentboliger

Denne veilederen er til hjelp for studentsamskipnader og studentboligstiftelser som skal søke om statlig tilskudd til bygging av studentboliger.  

Oppdatert per 04. april 2022

Forskrift og retningslinjene er gjengitt i innledningen til hvert kapittel. 

Innhold

1. Formål

2. Hvem kan få tilskudd

3. Hva kan det gis tilskudd til

4. Fordeling av tilsagn

5. Beregning av tilskudd

6. Søknad om godkjenning og utbetaling

7. Veiledning og oppfølging

8. Klageadgang

9. Krav om tilbakebetaling

10. Søknadsprosess og saksgang

11. Boliger tilrettelagt for studenter med nedsatt funksjonsevne

12. Definisjoner og begreper

Tilskudd skal sikre etablering av boliger for studenter ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. Dette skal bidra til en mer forutsigbar og rimelig bosituasjon for studenter, og være et supplement til det private boligmarkedet (leiemarkedet).

Kunnskapsdepartementet (KD) tildeler tilskudd til studentsamskipnader og studentboligstiftelser etter søknad. Tildelingen skjer normalt i januar/februar.

Husbanken forvalter tilskuddsordningen på vegne av Kunnskapsdepartementet. Det betyr at studentsamskipnadene og studentboligstiftelsene må søke Husbanken om godkjenning av prosjekter som planlegges oppført med tilskudd.