Ettermontering av heis i boligselskaper

SINTEF Byggforsk sin veileder for ettermontering av heis i boligselskaper. 

Veilederen er utviklet på bakgrunn av dokumentasjon og casestudier i prosjektet «Helhetlige løsninger for etterinstallering av heis i boligselskaper». Prosjektet er finansiert av Husbanken. 

- Husbanken har, i tillegg til finansiering, gitt oss verdifull informasjon over heisprosjekt som de har gitt tilskudd til i årene 2013 - 2015, skriver SINTEF Byggforsk i forordet til veilederen.  

Målgruppe 

Veilederen henvender seg hovedsakelig til styrer i boligselskaper som vurderer oppgradering og etablering av heis. Den kan også gi nyttige innspill til andre aktører i byggeprosessen, som lokale myndigheter og rådgivere.

Sider fra Ettermontering av heis

Ettermontering av heis i boligselskaper  - Veiledning med eksempler.

Eksempler og veiledning

Eksemplene presenteres med beskrivelse av konseptet, erfaringer fra byggeprosessen, og en vurdering av visuell kvalitet og brukskvalitet. Illustreres med bilder. Sentrale temaer for ettermontering av heis, knytta til funn i prosjektet,  presenteres som veiledning. 

Metode

En stor del av empirien er basert på søknadene som fikk tilsagn av Husbanken i 2013, 2014 og 2015. 
For sakene som er gjennomført i store kommuner, er det benyttet saksinnsyn på nett (Oslo) eller tilsendte byggesaksdokumenter (Bergen). 

En rekke aktører i byggeprosessen er intervjuet: representanter for boligbyggelag (teknisk sjef og driftssjef) prosjekterende arkitekter, en prosjektleder, rådgivere og heisleverandører, samt en byggesaksbehandler i Oslo kommune.

Som en del av datainnsamlingen har de deltatt på et seminar arrangert av Husbanken i Årdal i 2016. De har vært på en rekke befaringer, hvor de bl.a. har hatt korte samtaler med beboere. Befaringene i utvalgte case har gitt grunnlag for evaluering av brukskvalitet og visuell kvalitet. 

Dokumentene, som bl.a. byggesøknad med redegjørelser, tegninger, gjennomføringsplan, korrespondanse og byggetillatelse, skal ha gitt god informasjon over prosjektene, aktørene, deres ansvar og saksgangen. Det skal ha gitt en innsikt i hvilke kriterier kommunen legger vekt på og elementer som kan forsinke søknads- eller byggeprosessen.