Veileder for tilskudd til prosjektering og installering av heis

Målgruppen for veilederen er eiere av eksisterende boligeiendommer med minst tre etasjer som skal søke om tilskudd til prosjektering og/eller installering av heis.

Hensikten med veilederen er å støtte søknadsprosessen og tydeliggjøre hvilke krav som må oppfylles.

Ved å etterinstallere heis vil en få en varig løsning som gir økt tilgjengelighet og selvstendighet for de som bor der, og et redusert behov for tjenester. Dette er en god investering i livskvalitet, om en sitter i rullestol, har rullator, eller har barn i barnevogn.

En investering i heis vil også løfte verdien til bygget. Det er god samfunnsøkonomi å gjøre boliger mer tilgjengelige.

Boligbyggelag sitter ofte på kunnskap fra liknende prosjekt. Vi anbefaler derfor at borettslag, som skal etterinstallere heis, samarbeider med boligbyggelaget om dette.

Vi oppfordrer søkere til å se tilskudd til prosjektering og installering av heis i sammenheng med Husbankens øvrige økonomiske virkemiddel, som for eksempel tilskudd til tilpassing, grunnlån til utbedring, og bostøtte. Mer informasjon om disse ordningene finner du i punkt 9 i veilederen og på våre nettsider.

Fakta
Behovet for å gjøre eksisterende boliger mer tilgjengelige i dag er stort. Bare ti prosent av boligene tilgjengelige for rullestolbrukere. Samtidig bor hele 600 000 personer, eller 12 % av befolkningen, i andre etasje eller høyere uten heistilgang. 

Eldre og personer med nedsatt funksjonsevne ønsker å bo i egen bolig så lenge som mulig. Samhandlingsreformen legger også opp til at funksjonshemmede og eldre i størst grad skal bo hjemme og motta tjenester i eget hjem.