Veileder - boligsosialt kompetansetilskudd - del 2

6. Utbetaling

Tilskuddsmottaker skal fylle ut søknadsskjema HB 8.S.17 ved anmodning om utbetaling av tilskuddet samt redegjøre for at tiltaket er gjennomført i henhold til tilsagnsbrevet. Tilskuddet vil først bli utbetalt etter at Husbanken har godkjent at tiltaket er utført i henhold til vilkår gitt i tilsagnsbrevet. 

Tilskuddet er toårig og kan senest utbetales året etter at tilsagnet er gitt. I tilsagnsbrevet gis fristen for å anmode om utbetaling av tilskuddet.

Tilskuddet kan delutbetales. Vilkår for delutbetaling av tilskuddet kan være beskrevet i selve tilsagnet eller avklares etter nærmere avtale med Husbanken.

Ved søknad om utbetaling skal dere bruke

Søknaden med eventuell dokumentasjon skal sendes til:

  • Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø, eller 
  • post@husbanken.no

Fristen for å søke sluttutbetaling av tilskuddet står i tilsagnsbrevet. For å få tilskuddet utbetalt må regnskap over bruken av midlene være mottatt og godkjent av Husbanken. Gjelder utbetalingen tilskudd over 500 000 kroner, må regnskapet i tillegg være revisorattestert for at vi skal kunne utbetale beløpet.

Dokumentasjon som viser hva som er gjort, og resultatene av arbeidet skal følge med søknaden om sluttutbetaling. 

7. Bortfall og tilbakebetaling av tilskudd

Tilskuddet faller bort hvis tiltaket ikke er avsluttet innenfor fristen eller søknad om utbetaling ikke kommer til rett tid.

I tilsagnet gis det nærmere bestemmelser om bortfall og tilbakebetaling ved brudd på vilkår for tildelingen og ved feilaktige eller ufullstendige opplysninger i søknaden. Det gis også bestemmelser i tilsagnet om at tilskudd kan bli holdt tilbake ved mistanke om brudd på norsk lov, og at tilskudd kan bortfalle når det er fastslått at det foreligger brudd på norsk lov.

Det er viktig å ta kontakt med Husbanken tidlig dersom det oppstår forsinkelser i fremdriften av prosjektet og det fører til at det ikke søkes utbetalt i rett tid.

Tilskuddet kan bortfalle i sin helhet uten forutgående varsel dersom anmodning om sluttutbetaling ikke er framsatt innen fristen som er oppgitt i tilsagnsbrevet. Det kan i særlige tilfeller søkes skriftlig om utsettelse av fristen. Søknaden må begrunnes og sendes i god tid før fristen. Det gis normalt ikke fristforlengelse.

Husbanken kan kreve hele eller deler av tilskuddet tilbakebetalt hvis vilkårene i tilsagnet ikke er oppfylt og det allerede er foretatt delutbetalinger.

8. Offentliggjøring av resultatene

Tilskuddsmottaker og Husbanken har et delt formidlingsansvar av resultatene.

Dersom resultatene ikke inneholder personopplysninger, er det en betingelse at de er offentlige og kan presenteres og videreformidles til alle. Hvis resultatene inneholder personopplysninger, er det en betingelse at de øvrige delene er offentlige og kan presenteres og videreformidles til alle.

Resultatene skal kunne publiseres på Husbanken.no og/eller Veiviseren.no. Nærmere vilkår om offentliggjøring tas eventuelt inn i tilsagnene.

Kunnskapsutvikling skal formidles og deles. Dette innebærer at det skal utarbeides rapporter og dokumentasjon på resultater, prosess eller metode. Denne kunnskapen skal formidles via Husbanken.no og/eller Veiviseren.no og på ulike læringsarenaer. Nærmere avklaring vil skje i dialog med Husbanken, og vil eventuelt være konkretisert i tilsagnsbrevet.

9. Klageadgang

Husbankens vedtak om tildeling, utmåling, avvisning og avslag på tilskudd kan påklages. Klage må være skriftlig og sendes det kontoret som har truffet vedtaket. Klagen må begrunnes og skal nevne det vedtaket det klages over og hvilke endringer som ønskes. Klagefristen er tre uker fra underretning om vedtaket er kommet fram. Hvis klagen ikke gis medhold, sendes den til en uavhengig klagenemnd som er oppnevnt for husbanksaker.

 

En eventuell klage sender dere til:

  • Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø, eller
  • post@husbanken.no

10.Saksgang

Søkere må benytte søknadsskjema HB 8.S.16. Eventuelle vedlegg sender dere sammen med søknaden. Eksempel på dette kan være plan for tiltaket.

Alle søknader om tilskudd sender dere til:

  • Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø, eller
  • post@husbanken.no

Realisme i forhold til gjennomføring og gevinst/merverdi, gjerne gjennom en god plan vil bli tillagt vekt i saksbehandlingen.

Dere får et skriftlig svar på søknaden. 
Gir vi  avslag på søknad vil dette bli begrunnet i svarbrevet.

 

                                                                                    GÅ TIL INNHOLDSLISTE »