Veileder - boligsosialt kompetansetilskudd - del 1

1.Formål

Tilskuddet skal stimulere til kunnskapsutvikling, nytenkning og innovasjon om boligsosialt arbeid og boligsosial politikk. Tilskuddet skal bidra til å forebygge at folk blir vanskeligstilte på boligmarkedet, og bidra til at vanskeligstilte kan skaffe seg og beholde en egnet bolig

Med boligsosialt arbeid mener vi tiltak, virkemidler og tjenester som må til for at vanskeligstilte husstander, som har behov for bistand, kan bosette seg i en bolig og bli boende. Boligsosialt arbeid kan være rettet mot spesifikke målgrupper og mot geografisk avgrensede områder med særlige levekårsutfordringer. Målet er å forebygge og utjevne sosial ulikhet i levekår og helse, og bidra til å bedre miljø og lokale boforhold.  

En rekke sentrale faktorer er av betydning i en boligsosial politikk. Dette kan være grad av overordnet strategi og mål for det boligsosiale arbeidet, samordning og organisering, forankring, boligsosial kompetanse og økonomiske ressurser. For nærmere opplysninger om suksesskriterier for godt boligsosialt arbeid, gå inn på veiviseren.no.

Tilskuddet skal stimulere til kunnskapsutvikling innen boligsosialt arbeid og boligsosial politikk, eller til innovasjon og nytekning. Fremtidens velferdssamfunn vil kreve fornyelse, forbedring og innovasjon. De nye samfunnsutfordringene vi står overfor krever tverrfaglige samarbeidsarenaer og en økt innovasjonstakt innen det boligsosiale området. Innovasjoner i form av nye produkter, tjenester og modeller for å møte sosiale behov kalles ofte sosial innovasjon. Innbyggere og tjenestemottakere engasjeres, og det skapes nye samarbeidsformer der alle parters ressurser nyttiggjøres. For nærmere opplysninger om innovasjon i boligsosialt arbeid, gå inn på veiviseren.no.

2.Tildelingskriterier

2.1 Hva kan det gis tilskudd til

Tilskudd kan gis til

a) Kunnskapsutvikling, nytenkning og innovasjon om boligsosialt arbeid, blant annet gjennom forsøk for utvikling av nye metoder, konsepter og løsninger som kan tas i bruk av flere.

b) Støtte til drift av leietakerorganisasjoner.

I tillegg til vilkårene for tildeling i punktene a - b ovenfor, gjelder følgende begrensninger for tilskuddstildelingen:

Tilskudd gis ikke til

  • tiltak som sannsynligvis kan bli gjennomført uten tilskudd
  • tiltak som i sin helhet kan forventes å få finansiering fra annet hold
  • gjennomførte tiltak, og normalt ikke til tiltak som er igangsatt

2.2 Hvem kan få tilskudd

a) frivillige, private og offentlige aktører som forsknings- og utdanningsinstitusjoner, som søker å gjennomføre tiltak i tråd med formålet for tilskuddet.

b) leietakerorganisasjoner som bidrar til å styrke leietakeres rettssikkerhet og kunnskap om leiemarkedet

c) kommuner som søker støtte til prosjekter som er særlig nyskapende og som antas å ha stor overføringsverdi til andre

Leietakerorganisasjoner med mange medlemmer vil bli prioritert ved søknad om driftsstøtte.

Av offentlige aktører er det kun utdannings- og forskningsinstitusjoner som er i målgruppen for tilskudd.

2.3. Andre bestemmelser

Tilsagn/vedtak om tilskudd og søknad om utbetaling av tilskudd forutsetter at det er tilgjengelige budsjettmidler.

Det skal rapporteres på hvert tiltak.


3.Tilskuddsutmåling

Tilskuddsutmålingen fastsettes av Husbanken etter en helhetsvurdering basert blant annet på tiltakets kostnader og mulighetene for annen finansiering.

Husbanken kan kreve at det inngår egeninnsats/egenkapital og at søker deltar med tilskudd, personellressurser, lokaler o.l.

4.Prioriteringer

Tilskuddsmidlene skal fordeles ut fra prioriteringer gitt av departementet. Husbanken prioriterer tiltak som innebærer stor grad av erfaringsoverføring

Utvikling av metoder, konsepter og løsninger som kan tas i bruk av flere blir også prioritert.

Ved driftsstøtte til leietakerorganisasjoner prioriterer Husbanken søknader fra organisasjoner med mange medlemmer.

Eventuelt andre prioriteringer gis av Kommunal- og distriktsdepartementet gjennom Prp. nr. 1 S og i eget tildelingsbrev til Husbanken.

5. Innhenting og kontroll av opplysninger

I tilsagnene oppstilles vilkårene for at tilskuddet tildeles og utbetales, se blant annet Reglement for økonomistyring i staten. Dette gjelder blant annet Husbankens innsynsrett, vilkår om rapportering, føring av separat regnskap og fremleggelse av skatteattester. Husbanken skal kunne hente inn og kontrollereopplysninger som brukes i forbindelse med tildeling og rapportering.

Kopi av tilsagnsbrevet med underskrevet aksept av vilkårene skal sendes Husbanken innen tre uker etter at tilsagnet er mottatt. I motsatt fall er ikke tilsagnet bindende.

Underskrevet tilsagnsbrevet sender dere inn per post (ikke e-post) til:

  • Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø, eller

GÅ TIL NESTE SIDE »

GÅ TIL INNHOLDSLISTE »