Utbetaling av bostøtte

Beløp under 300 kroner per måned, utbetales ikke.

I visse tilfeller blir bostøtten utbetalt til Husbanken eller kommunen. (Listen er i prioritert rekkefølge.)

Utbetaling til Husbanken

  • søker har tidligere fått for mye utbetalt bostøtte og har fått vedtak om tilbakebetaling
  • søker har misligholdt lån i Husbanken

Utbetaling til kommunen

  • søker har mottatt sosialstønad til dekning av boutgifter
  • søker har mottatt kommunal bostøtte

Les mer om utbetalinger til kommunen

Til hovedsiden for bostøtte