Saksgang i tilbakekravssaker

Her kan du lese om saksgangen i saker der vi krever at du betaler tilbake bostøtte.

1. Varsel om mulig tilbakekrav
Først sender vi deg et varsel om at vi vurderer å kreve tilbake bostøtte. Du får 3 ukers frist til å komme med nye opplysninger. Nye opplysninger skal sendes til Husbanken.

2. Vedtak om tilbakekrav
Når du har sendt oss nye opplysninger, får du et vedtak når vi har behandlet saken. Hvis du ikke har gitt oss nye opplysninger, så blir det fattet et vedtak automatisk når fristen til å komme med nye opplysninger har gått ut.

3. Klage på vedtak
Du har 3 ukers frist til å klage på et vedtak. Klagen skal sendes til Husbanken. Husbanken behandler klagen og sender deg et vedtak. 

4. Klage til Husbankens klagenemnd
Hvis du ikke har fått medhold i klagen, kan du be om at klagen skal behandles av klagenemnda for Husbanken. Du har 3 ukers frist for å påklage vedtaket til nemnd. Du må eventuelt gi Husbanken beskjed.

Før saken blir oversendt til nemnda, vil du motta Husbankens framstilling av saken. Har du innsigelser til saksframstillingen, kan du sende dem til Husbanken. Saksframstillingen med vedlegg blir så sendt til klagenemnda.

Klagenemndas avgjørelse er endelig og kan ikke påklages videre. Dersom du likevel mener det hefter feil ved nemndas vedtak, kan du henvende deg til Sivilombudsmannen.

5. Statens innkrevingssentral krever inn bostøtte
Når du har fått et endelig vedtak, sender Husbanken saken over til Statens innkrevingssentral (SI). Det er de som krever inn på vegne av Husbanken. Du vil da få et brev med faktura fra SI. Har du problemer med å betale hele beløpet med en gang, kan du inngå avtale om nedbetaling. Det får du mer informasjon om i brevet fra SI.