Studenter og vernepliktige

Her kan du lese mer om reglene knyttet til studenter og vernepliktige

Studenter
  • Med studenter menes person som har ytelser fra Statens lånekasse for utdanning, eller som har rett til slik støtte.
  • Personer som er studenter, og personer som bor sammen med studenter kan heller ikke motta bostøtte.  Unntak: Når studenter  bor sammen med sine foreldre, fører ikke dette til at foreldrene mister rett til bostøtte - uavhengig av om studenten mottar ytelser fra lånekassen eller ikke.
  • Student som forsørger egne barn kan ha rett til bostøtte.
  • Det samme gjelder dersom studenten deltar i et yrkesrettet attføringsopplegg gjennom NAV, kvalifiseringsopplegg, introduksjonsprogram osv.
  • Dette kan også gjelde personer som deltar i forskjellige kommunale kurstiltak, arbeidstreningsprogram mv, som ellers ville blitt finansiert gjennom midler fra lånekassen.

Det er ikke anledning å la være å søke ytelser fra lånekassen for dermed å kunne motta bostøtte.

Militære
  • Personer som avtjener førstegangstjeneste i forsvaret eller utfører siviltjeneste, har ikke rett til bostøtte.
  • Det samme gjelder person som bor sammen med en som er i førstegangstjeneste/siviltjeneste. 
  • Dersom den som er i førstegangstjeneste/siviltjeneste er en sønn/datter i en husstand, anses den som er i førstegangstjeneste/siviltjeneste ikke å utgjøre en del av husstanden. Vedkommende skal følgelig fjernes fra bostøttesøknaden.

Bakgrunnen for disse bestemmelsene er at det finnes egne støtteordninger i Forsvaret for de som er ute i førstegangstjeneste/siviltjeneste og som har etablert sitt eget hjem, og som for eksempel også har samboer og barn. Disse skal derfor ikke samtidig kunne motta statlig bostøtte.