Behandling av søknaden

Husbanken og kommunene samarbeider som bostøtteordningen. Kommunene er saksbehandlere, mens Husbanken forvalter ordningen.

Alle som behandler bostøttesøknader har taushetsplikt.
Les mer om taushetsplikt og personvern

Her kan du se hva som skjer etter at du har levert søknaden din.

 1. Hvis du har levert eSøknad, får kommunen beskjed om at du har levert en søknad og tilgang til opplysningene i bostøttesystemet. Leverer du på papir, skal du sende søknaden til kommunen. Saksbehandler i kommunen registrerer da opplysningene fra søknaden din i Husbankens bostøttesystem. Dette gjøres fortløpende hver måned.  

 2. Før vedtaket fattes kontrolleres oppgitte opplysninger samtidig som det innhentes nye opplysninger fra folkeregisteret, NAV, likningsregisteret og eventuelt Husbankens låneregister.    

 3. Mot slutten av måneden fattes det et maskinelt vedtak på bakgrunn av de opplysningene du har gitt i søknaden og opplysningene som er hentet fra eksterne registre.

 4. Ca. 10 dager inn i den påfølgende måneden får du vedtaket sendt hjem til deg. Det er tre typer vedtak; positivt og negativt og avvist søknad.

  • Får du positivt vedtak, så utbetales bostøtten samtidig. Hvis du ikke har flyttet i løpet av måneden, kopieres søknaden din over til neste måned. Da trenger du ikke å søke på nytt. Positive vedtak blir som regel kun sendt ut til søker i august hvert år, men skjer det endringer i saken din vil du få tilsendt nytt vedtaksbrev.

  • Får du avslag på bostøtte, så kan du klage dersom noe er feil. Hvis du mener du er berettiget til bostøtte, må du også søke for neste måned.

  • Blir søknaden din avvist, mangler det opplysninger, dokumentasjon eller underskrifter. Du får da mulighet til å rette opp manglene.

    
 5. Du må melde fra til kommunen dersom det skjer endringer som kan ha betydning for beregningen av bostøtte. Dette kan være                  
   • noen flytter inn eller ut
   • inntekten/formuen går opp eller ned
   • boutgiftene endrer seg
   • du eller andre i husstanden begynner å studere eller starter på avtjening av verneplikten