Bostøtte - behandling av søknaden

Husbanken og kommunene samarbeider som bostøtteordningen. Kommunene er saksbehandlere og har all kontakt med søkere.

Alle som behandler bostøttesøknader har taushetsplikt.
Les mer om taushetsplikt og personvern

Hva skjer etter at du har levert søknaden din? 

 1. Hvis du har levert e-søknad, får kommunen melding om at du har levert en søknad, og får tilgang til opplysningene i Husbankens bostøttesystem. Leverer du på papir, skal du sende søknaden til kommunen. Saksbehandler i kommunen registrerer da opplysningene fra søknaden din i bostøttesystemet. Dette gjøres fortløpende hver måned.   

 2. Når søknaden er registrert, innhenter Husbanken opplysninger fra bl.a. folkeregisteret, NAV, Skatteetaten, Lånekassen og eventuelt Husbankens låneregister. Noen opplysninger blir lagt til søknaden, mens andre blir brukt for å kontrollere opplysninger du har oppgitt i søknaden.

 3. Husbanken fatter vedtakene på bakgrunn av de opplysningene du har gitt i søknaden og opplysningene som er hentet fra eksterne registre. Du får nytt vedtak hver gang det er endringer i saken din.

  Det er tre typer vedtak; innvilget bostøtte, avslag på bostøtte og avvist søknad.  

  • Får du innvilget bostøtte, får du utbetalt bostøtte samtidig som du får vedtaket. Hvis du ikke har flyttet i løpet av måneden, videreføres søknaden din til neste måned. Da trenger du ikke å søke på nytt. 

  • Får du avslag på bostøtte fordi inntekten din er for høy, blir saken din automatisk videreført i to måneder til. Du må melde fra til kommunen dersom du ønsker å trekke søknaden din. 

  • Får du avslag av andre grunner, kan du klage hvis du mener noe er feil. Ønsker du å søke bostøtte for neste måned, må du i tillegg søke på nytt.

  • Blir søknaden din avvist, kan det skyldes flere ting. Enten mangler det opplysninger eller dokumentasjon, eller så er noen i husstanden din ikke registrert på søknadsadressen i folkeregisteret. I vedtaket du har fått står det hva du må gjøre for å få saken prøvet på nytt. Du får altså en mulighet til å rette opp manglene, slik at vi kan fatte et riktig vedtak.

   

 4. Du har plikt til å melde fra til kommunen dersom det skjer endringer som kan ha betydning for beregningen av bostøtte. Du må melde fra hvis                  
   • noen flytter inn eller ut
   • det er endringer i netto formue, næringsinntekter, kapitalinntekter eller utenlandsinntekter i inneværende år
   • hvis du har flyttet til eid bolig, må du oppgi formuesverdien på den nye boligen - det er viktig for fastsettelse av riktig fribeløp for netto formue
   • boutgiftene endrer seg
   • du eller andre i husstanden begynner eller slutter å studere
   • noen i husstanden starter på eller avslutter militær førstegangstjeneste

   Hvis du flytter, må du søke på nytt når du har meldt flytting til folkeregisteret.