Skjermingstiltak for uføre

Skjermingstiltak for uføre blir videreført ut 2016. Tiltakene skal forhindre at søkere faller ut av bostøtteordningen som følge av uførereformen i 2015.

Tiltakene gjelder kun for husstander som mottok bostøtte for desember 2014 og der én eller flere i husstanden var og er uføretrygdet. Tiltakene følger den uføre og gjelder selv om den uføre skulle flytte i løpet av perioden. 

Reglene for skjermingstiltak videreføres ut 2016, men regelverket blir endret fra om med juli 2016. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) skal legge fram et forslag for Stortinget til hvordan bostøttemottakere med uføretrygd skal behandles etter 1. januar 2017. 

Under finner du regelverket før og etter 1. juli 2016.

Regelverk 1. juli 2016 - 1. januar 2017

 • Fradrag i inntekten
  Fra juli 2016 bruker vi skatteoppgjøret for 2015 som inntektsgrunnlag. For å ta høyde for høyere skattbar inntekt i 2015, vil det fra juli 2016 bli gjort et trekk i den uføres inntekt før vi beregner bostøtten. Trekket skal ta høyde for økning i inntekt som følge av reformen, og tilsvarer differansen mellom skattbar uførepensjon i desember 2014 og skattbar uføretrygd i januar 2015. Beløpene omregnes til årsbeløp. Trekket vil bli gjort enten i faktisk inntekt eller i skatteoppgjøret til den uføre, og vi framgå i vedtaket for juli.

 • Endringer i meldepliktsgrensen
  Fra 1. juli vil meldepliktsgrensen bli hevet med et beløp som tilsvarer trekket i inntekten. Ny grense vil framkomme i vedtaket for juli.       

Regelverk 1. januar 2015 - 1. juli 2016

 • Høyere grense for når søker må melde fra om inntektsøkninger i husstanden
  Det er fastsatt grenser for hvor høyt inntektsgrunnlag en husstand kan ha i inneværende år, og samtidig motta bostøtte.  For å ta høyde for høyere skattbar uføretrygd i inneværende år, blir grensen for "meldeplikt" hevet med 45 000 kroner (én persons husstand).  Grensen for den enkelte husstand framkommer i vedtaksbrevet til søker.

  Nesten alle uføre har fått økning i skattbar inntekt under 45 000 kroner, men for noen få husstander kan uførereformen medføre en enda større økning. Husbanken kan i slike spesielle tilfeller tillate en høyere meldepliktsgrense. Det forutsettes da at inntektsendringene skyldes endringer i skattbar uføretrygd.

 • Fradrag i faktisk inntekt når det har vært vesentlig inntektsnedgang
  For å ta høyde for høyere skattbar uføretrygd, vil det bli gjort et fradrag i den uføres inntekt når det er aktuelt å bruke faktisk inntekt som grunnlag. Det vil da først bli regnet ut et årsbeløp som svarer til uførepensjonen for desember 2014 (x 12), og så blir det regnet ut et årsbeløp som svarer til ny uføretrygd fra januar 2015 (x 12). Fradraget tilsvarer differansen mellom disse to beløpene. 

Hjemmel for overgangsordningen er forskrift om bustøtte § 8a. (Lenke til lovdata - åpnes i nytt vindu)

Viktige endringer i ny uførereform

 • Ny uføretrygd blir skattlagt som lønn og ikke som pensjon.
 • Uføretrygden øker for å kompensere for økt skatt.

Dette gjør at uføretrygdede får en høyere brutto utbetaling per måned, mens nettoutbetalingen blir omtrent som før. 

Les mer om  ny uføretrygd på NAV