3. Kommunens andre oppgaver i bostøttearbeidet

3.8 Transport av bostøtte

Uforfalne krav på bustøtte kan overførast til kommunar som gjev forskot til dekking av buutgifter eller avdrag og renter på bustadlån for det same tidsrommet. Bustøttemottakaren må på førehand skriftleg ha gjeve eit frivillig, uttrykkeleg og informert samtykke om at kravet kan overførast.

(Bustøttelova § 9)

I enkelte tilfeller kan kommunen få bostøtten utbetalt til seg. Søker må være informert om dette, og ha skriftlig gitt samtykke til at bostøtten overføres kommunen. Dette innebærer at søker må forstå hva de skriver under på og samtykker til. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake.

Det er et vilkår for overføring til kommunen, at det er kommunen som dekker boutgifter eller renter og avdrag på boliglån for samme periode som det utbetales bostøtte for. Kommunen kan ikke få overført bostøtte for å dekke gammel husleierestanse.

Det er utarbeidet et skjema som kan brukes ved inngåelse av transportavtale. Se lenke under relevante artikler.

 

Gå til neste side

Gå til innholdslisten