3. Kommunens andre oppgaver i bostøttearbeidet

3.3 Korrigere eksisterende saker

Søkjaren skal gje opplysningar til kommunen om endra forhold som søkjaren forstår eller bør forstå har verknad for utrekning og utbetaling av bustøtte.
(Forskrift om bustøtte §11)

Søker kan ha behov for å korrigere opplysninger i bostøttesaken. Dette kan f.eks. være endringer i boutgifter eller endringer i husstandens sammensetning. Kommunen korrigerer slike opplysninger på saken fortløpende. Hvis søker flytter, må det leveres ny søknad.

3.4 Etterbehandling

I bostøttesammenheng får alle saker status som «etterbehandlede saker» når de vedtas etter vedtaksdatoen for hovedkjøringen.

Søknadsfristen er den 25 i hver måned, men i noen tilfeller kan søknader likevel etterbehandles. Først og fremst gjelder det søknader hvor det foreligger særlige forhold som tilsier at søknaden bør behandles selv om det er etter fristen.

En søknad om bostøtte vil kunne bli etterbehandlet dersom

  • søknaden er uteglemt og aldri har blitt registrert i bostøttesystemet
  • søknaden inneholder feil og/eller mangler som gjør at den ikke uten videre kan vedtas, og dette ikke er blitt rettet i tide til hovedkjøringen

Saker som er aktuelle for etterbehandling, sendes fortløpende til Husbanken for behandling. Husk å sende med alle relevante vedlegg og merk sakene godt med at det gjelder etterbehandling.

Gå til neste kapittel 3.5 Kontroller og forebygging og feilutbetalinger

Gå til innholdslisten