2. Kommunens saksbehandling av en ny søknad


2.4.2 Formue

Til inntekta blir det lagt 65 prosent av netto formuen til husstanden, med fråtrekk for eit fribeløp. Fribeløpet er kr 258 250 for husstandar i leigde bustadar. For andre husstandar er fribeløpet likningsverdien av eigen bustad inntil kr 542 325.

(Forskrift om bustøtte § 6)

Formue som inngår i inntektsberegningen
Det regnes et formuetillegg til inntekten. Formuetillegget er 65 prosent av all netto formue med fratrekk for et fribeløp.

  • Husstander som bor i leid bolig gis et fratrekk på inntil 258 250 kroner uavhengig av hvor mange personer som er i husstanden.
  • Husstander som bor i eid bolig, får et fradrag for ligningsverdi av egen bolig, begrenset oppad til 542 325 kroner. Fradraget er ikke mer enn ligningsverdien der denne er under 542 325 kroner. Ligningsverdien av egen bolig innhentes automatisk fra Skattedirektoratet.

Formue i utlandet

All inntekt og formue i eller frå utlandet blir rekna med brutto beløp i norske kroner.

 (Forskrift om bustøtte § 5)

Søker skal oppgi sin forventede formue per 31.12 i inneværende år. 

Gå til neste kapittel 2.5  Dokumentasjon

Gå til innholdslisten