2. Kommunens saksbehandling av en ny søknad

2.2.3 Opplysninger om husstand

Den første i kvar månad er utgangspunktet for alle opplysningar om husstanden og bustaden ved utrekninga av bustøtte for denne månaden. Både dei som faktisk bur i bustaden og dei som er registrerte i folkeregisteret som busette på adressa, blir rekna med i husstanden. Det kan i særlege høve gjevast fritak frå kravet om registrering som busett i bustaden.

(Forskrift om bustøtte § 10)

  • En husstand omfatter alle som faktisk bor i boligen, og alle som er registrert i folkeregisteret som bosatt på adressen per den 1. i hver mnd. (situasjonsdato). 
  • Det er et ufravikelig krav at søker må være bosatt i boligen. Det er gitt visse unntak for registrering i folkeregisteret. I de tilfellene der personer ikke er registrert i folkeregisteret som bosatt, må Husbanken kontaktes slik at folkeregisteret sine opplysninger kan overstyres. 

  • Samtlige personer i husstanden skal påføres søknaden. Er det kjent at husstanden består av flere personer enn de som er oppgitt på søknadsskjemaet, bør man kontakte søker for å avklare de faktiske forhold.

En husstand kan være

  • en enslig person i selvstendig bolig
  • en gruppe personer som faktisk er bosatt og som ifølge folkeregisteret bor i samme bolig
  • personer som er borte fra boligen i en kortere eller lengre periode skal regnes som tilhørende i husstanden. Dette kan gjelde sjøfolk, fiskere, personer med midlertidig opphold i institusjon, skoleelever, studenter, anleggsarbeidere m.m.

 

Gå til neste kapittel 2.2.4 Registrering i folkeregisteret – situasjonsdato

Gå til innholdssiden