2. Kommunens saksbehandling av en ny søknad

2.2.2 Studenter, personer i førstegangstjeneste og beboere i institusjon

Dei som gjer førstegongsteneste i Forsvaret eller sivilteneste, har ikkje rett til bustøtte.

 

Studentar som ikkje har barn i husstanden, har ikkje rett til bustøtte. Som studentar blir rekna alle som har rett til ytingar frå Statens lånekasse for utdanning. Dei som studerer innanfor eit offentleg program for arbeidskvalifisering, har likevel rett til bustøtte.

 

Dei som bur saman med ein person som ikkje har rett til bustøtte etter første og andre ledd, har ikkje rett til bustøtte. Foreldre som bur saman med eigne barn som er studentar, har likevel rett til bustøtte.

 

Bebuarar i ein institusjon der det kan bli kravd vederlag for opphaldet på grunnlag av inntekt, har ikke rett til bustøtte.

(Bustøttelova § 4)

 

Personer som avtjener førstegangstjeneste
Personer som avtjener førstegangstjeneste har ikke rett til bostøtte. Hvis den som er i førstegangstjeneste er sønn/datter i en husstand og bor hjemme under tjenesten, skal personen være med på søknaden. Søker vil få et avslag. 

Unntak: Hvis sønn/datter bor borte under tjeneste skal personen fjernes fra søknaden.

Studenter/elever
Studenter/elever kan ikke motta bostøtte.

Med studenter/elever mener vi personer som har rett til ytelser fra Lånekassen. Dette gjelder også studenter/elever med flyktningstipend fra Lånekassen. Studenter/elever vil ikke kunne få bostøtte selv om de lar være å søke ytelser fra Lånekassen.

De som har sommerferie og skal ta opp igjen studiene fra høsten, regnes som studenter/elever i sommerperioden. Enkelte søkere over 18 år går fortsatt i videregående skole, og mottar ytelser fra Lånekassen.Disse regnes også som studenter/elever.

 

Unntak (husstander med studenter/elever som likevel kan få bostøtte):

 • Student/elev som bor sammen med barn, kan ha rett til bostøtte. Barnet må være registrert i folkeregisteret på samme adresse som studenten.
 • Husstander hvor studenter/elever bor sammen med sine foreldre, fører ikke til at foreldre mister retten til bostøtte.
 • Studenter/elever som deltar i et yrkesrettet attføringsopplegg gjennom NAV eller kommunen, kan få bostøtte. Dette kan være forskjellige kommunale kurstiltak, arbeidstreningsprogram med videre. Det er ikke nødvendig at personen mottar ytelser fra kommunen. I disse tilfellene kan man også få bostøtte selv om man mottar ytelser fra Lånekassen.

 • Personer som er studenter/elever, kan få bostøtte dersom de er i et kvalifiseringsopplegg. Dette kan være personer som    
  • deltar på kvalifiseringsprogrammet etter lov om sosiale tjenester i NAV §§ 29 flg.
  • deltar i arbeidsrettede tiltak med ytelser etter folketrygdloven
  • har tilpasset opplæring etter opplæringslova. Dette vil for eksempel gjelde alle som er over 25 år og er elev i grunnskole eller videregående skole. 
  • deltar på kvalifiseringsprogram etter introduksjonsloven
  • har individuell plan etter NAV-loven § 15 eller sosialtjenesteloven § 28 .
 • En lærling uten rett til ytelser fra Lånekassen vil kunne få bostøtte. Dette vil kunne være en person som går i lære uten lære- eller opplæringskontrakt, eller en person som har mistet retten til støtte gjennom Lånekassen. For øvrig har lærlinger som har godkjent lærekontrakt, rett til ytelser fra Lånekassen, og vil derfor ikke ha rett til bostøtte.

Personer i institusjon

 • Personer som bor i institusjon der det ytes vederlag for oppholdet på grunnlag av inntekt, har ikke rett til bostøtte. Dette vil som regel gjelde personer som bor på sykehjem 

 • Personer som er i institusjon eller fengsel, men som fortsatt har en viss tilknytning til hjemmet, kan beholde bostøtten. Hvor lenge bostøtten kan beholdes er en skjønnsvurdering, og saksbehandlere i kommunene bør konferere med Husbanken i den enkelte sak. Tommelfingerregel er at opphold inntil 6 måneder godkjennes. Ved fravær utover seks måneder skal det vurderes individuelt om bostøtten skal opprettholdes. Faktorer som er av betydning er om personen skal tilbake til boligen, eller om boligen skal brukes under permisjoner e.l. Søker må være folkeregistrert på adressen og ha boutgifter på boligen.

 • En person som har delvis opphold i sykehjem, vil kunne beholde bostøtten inntil oppholdet blir permanent. Ved permanent opphold på sykehjem skal det meldes flytting. 

 

Gå til neste kapittel 2.2.3 Opplysninger om husstanden

Gå til innholdslisten