Tilgang til bostøttesystemet

All saksbehandling av bostøtte skjer i Husbankens bostøttesystem og alle kommuner er tilknyttet systemet. Det er kun ansatte som har behov for det i arbeidet sitt, som får tilgang til systemet.

Slik søker du om tilgang til bostøttesystemet:

  • Du må gjennomføre grunnleggende e-kurs i bostøtte før du får tilgang til systemet. Dette gjelder de som søker tilgang som saksbehandler.  Gå til kurset 
  • Når kurset er gjennomført og bestått, skal du fylle inn søknad om tilgang til bostøttesystemet, og taushetserklæring (samme dokument).
    HB 9.S.50 Søknad om tilgang til bostøttesystemet BM  NN
  • Send dokumentet til post@husbanken.no

Hvem kan få tilgang til bostøttesystemet?
Hvis du er ansatt i kommunen, kan du få tilgang til bostøttesystemet hvis du

  • behandler bostøttesøknader. Du får bl.a. tilgang til å registrere og kontrollere søknader i  systemet.
  • jobber i førstelinjetjenesten, og har som oppgave å gi råd og veiledning til enkeltsøkere. Du får lesetilgang dvs. du kan se hvordan en sak er behandlet, men du kan ikke registrere noe på saken. 
  • arbeider med samordning av statlig og kommunal bostøtte. Du får lesetilgang.

Vi forutsetter at du har et saklig behov for å få tilgang til bostøttesystemet. Hvis arbeidet ditt gjør at du har behov for opplysninger i en enkeltsak, må du henvende deg til saksbehandler i kommunen. Han/hun vil vurdere om de kan utlevere opplysningene. 

Når en saksbehandler slutter
Hvis en medarbeider slutter å jobbe med bostøtte, må kommunen straks melde fra til Husbanken (brukerservice@husbanken.no). Det er ikke lov for andre å bruke medarbeiderens ident og passord.

Krav til teknisk utstyr
Noen opplever at bostøttesystemet er tregt. Dette skyldes ofte at man jobber i en gammel versjon av en nettleser. Opplever du treghet, bør du altså ta kontakt med IT-ansvarlige i kommunen og få oppgradert nettleseren. Arbeidet med saksbehandling, setter også krav til det tekniske utstyret i kommunen. Les mer om krav til teknisk utstyr i boksen på høyre side.