Bostøtte i 2016

Bostøtten blir i 2016 styrket for barnefamilier. Regjeringen viderefører også skjermingstiltak for uføre.

I 2016 øker boutgiftstaket og dekningsgraden blir lik for alle type boliger. Fra 1. juli blir det endringer i egenandelen og i skjermingstiltakene for uføre. Endringene medfører at mange søkere vil få noe mer i bostøtte i januar, og noe mindre igjen for juli. Under er nærmere omtale av endringene som følger av statsbudsjettet for 2016.

Økning i boutgiftstaket
Boutgiftstaket vil øke med 900 kroner per år for alle husstander. I tillegg øker boutgiftstaket ytterligere med 2 000 kroner for hvert husstandsmedlem fra og med det andre til og med det femte.

Tabell over boutgiftstak 2016

Lik dekningsgrad
Fra 2016 blir dekningsprosenten 73,7 prosent for alle type boliger. I budsjettet for 2015 ble det vedtatt at i løpet av to år skulle dekningsprosenten bli lik for alle type boliger. I 2014 var det 80 prosent dekningsgrad for kommunale boliger og 70 prosent for andre. I 2015 var dekningsprosenten 76,8 prosent for kommunale boliger, og 71,9 prosent for andre boliger. Fra 2016 har alle boliger lik dekningsgrad. 

Økning i minste egenandel fra 1. juli
Minste egenandel øker med 400 kroner fra 1. juli, og blir da om lag 19 300/1 608  kroner per år/md. Det medfører at minste boutgift som kan utløse bostøtte, blir omlag 24 200/2 016 kroner per år/md.

Til minste egenandel legges17 pst. av brutto inntekt ut over et fribeløp. Dersominntekten overstiger ytterligere en grense,øker egenandelen progressivt. Grensen for fribeløpet øker med 2 000 kroner, og grensen for den progressive egenandelen med 1 000 kroner.

Fortsatt skjermingstiltak for uføre
Uføre som mottok bostøtte i desember 2014, er omfattet av skjermingstiltak som skal gjøre at de ikke faller ut av bostøtteordningen som følge av uførereformen. Dagens skjermingstiltak gjelder fram til 1. juli 2016. I juli 2016 får de fleste søkere skatteoppgjøret for 2015. Økt skattbar inntekt i 2015 gjør at mange da vil falle ut av ordningen. Regjeringen viderefører derfor skjermingstiltak for denne gruppen ut 2016. Det jobbes med å få et mer permanent regelverk på plass fra 2017.

Nye skjermingstiltak fra 1. juli 2016:

  • Det blir gjort et fradrag i den skattbare inntekten i 2015, som tilsvarer økningen i inntekt som følge av uførereformen. Fradraget er differansen mellom uførepensjon i desember 2014 og uføretrygd i januar 2015.
  • Økt meldepliktsgrense for å ta høyde for økningen i inntekt i 2015. Økningen tilsvarer differansen mellom uførepensjon i desember 2014 og uføretrygd i januar 2015. 

Nytt regelverk i 2017
Husbanken og Kommunal-og moderniseringsdepartementet jobber nå med nytt regelverk som skal gjelde fra 2017. Husbanken ønsker å ta i bruk nyere inntektsopplysninger i beregningen av bostøtte. Fra 1. januar 2015 plikter arbeidsgivere å innrapportere inntektsopplysninger månedlig i a-ordningen, og nå ønsker vi å ta i bruk disse opplysningene istedenfor å bruke skatteoppgjøret som inntektsgrunnlag. Det betyr at alle søkere vil få lagt faktisk inntekt til grunn i beregningen fra januar 2017, og at opplysningene blir innhentet maskinelt. Vi vil informere mer om dette senere.