Behandling av klager

Det er Husbanken som behandler alle klager. Men alle klager skal sendes kommunen. Kommunens oppgaver i klagebehandlingen er knyttet til journalføring, veiledning, kvalitetssikring og innsendelse.

Kommunens oppgaver i klagebehandlingen

  • veilede søkere
  • påføre dato for mottakelse og journalføre klagen i bostøttesystemet
  • kvalitetssikre klagen, dvs påse at saken er så godt opplyst som mulig, at påstander i klagen er bekreftet/avkreftet og at  opplysninger i størst mulig grad er dokumentert
  • sende søkers klage med dokumentasjon til Husbanken. Kommunen skal fylle ut skjema for oversendelse av klager og legge ved.

HB 9.S.07 Skjema for oversendelse av klage

Du finner mer om klagebehandling i veilederen.

Formelle krav til klagen

  • klagen må være skriftlig
  • søkers navn, adresse, fødselsnr. og bostedskommune må stå på klagen
  • klagen må angi hvilken måned den gjelder for
  • klagen må inneholde alle opplysninger søker selv mener er viktige for saken
  • klagen være undertegnet av søker eller hans fullmektig.