Overgangsordningen

Med det nye regelverket for bostøtte som trådte i kraft 1. juli 2009, ble det også iverksatt en overgangsordning for sikre at ingen fikk mindre bostøtte enn tidligere. Overgangsordningen varer i 5 år. For unge uføre er det ingen nedtrapping av ordningen.

Overgangsordningen er aktuell i to tilfeller:

  • I den gamle bostøtteordningen var det noen husstander som var unntatt fra krav til bolig. Dette gjaldt husstander som hadde inntekt under minstepensjon tillagt 30 prosent og husstander som hadde introduksjonsstønad eller kvalifiseringsstønad. Disse husstandene vil fremdeles ha krav på bostøtte selv om boligen ikke tilfredsstiller kravene i det nye regelverket for bostøtte.
  • Alle husstander som fikk mindre bostøtte som følge av nytt regelverk,  er sikret full kompensasjon første året. Deretter blir det en nedtrapping på 20 prosent årlig over 5 år. Nedtrappingen gjelder ikke unge uføre.

Husstanden mister retten til overgangsordning hvis

  • den flytter 
  • det skjer endringer i husstandens sammensetning
  • inntekten øker til over øvre grense.

Du kan lese mer om denne overgangsordningen i veilederen.