Ny beregning - nå setter vi igang!

I mars sender vi ut nye beregninger for første gang. Noen søkere får krav om tilbakebetaling, mens andre får utbetalt mer bostøtte.

Vi sender ut nye beregninger hvis arbeidsgivere, NAV eller andre har rapportert inn for sent eller korrigert inntektsopplysninger i a-ordningen. Første utsendelse er planlagt i uke 11 (12. -16. mars), og deretter vil nye beregninger bli sendt ut hver måned.

Ny beregning kan føre til krav om tilbakebetaling eller merutbetaling. Vi krever ikke tilbake beløp under gjeldende rettsgebyr, og utbetaler ikke beløp under 30 prosent av rettsgebyret. I 2017 var satsene for rettsgebyr 1 049 kr og 315 kr, mens i 2018 er satsene 1 130 kr og 339 kr.

Hvis søker skal ha mer utbetalt, blir det utbetalt straks. Får søker et krav, vil kravet bli motregnet i neste utbetaling av bostøtte. Hvis søker ikke mottar bostøtte framover eller har restkrav, blir kravet oversendt til Statens innkrevingssentral (SI) når etterkontrollen er gjennomført. Krav for 2017 blir overført til SI høsten 2018. Krav for 2018 blir overført høsten 2019.

Antallet nye beregninger vil variere i løpet av året, men vi forventer ca. 2- 400 saker per måned. Samlet sett får ca. 30 prosent mer utbetalt, mens 70 prosent får krav.

Spesielt om utsendelsen i mars

I mars beregner vi på nytt alle saker som har hatt endringer i månedlige inntektsopplysninger i perioden januar 2017 til og med januar 2018. Vi forventer å sende ut ca. 3 400 nye beregninger, hvorav ca. 2 400 er krav og 1 000 er merutbetaling. Gjennomsnittlig krav er på ca. 2 700 kroner, mens gjennomsnittlig utbetaling er ca. 1 600 kroner.

De fleste søkere får kun ny beregning for én måned, men ca. 50 søkere får nye beregninger for 5- 12 måneder. De som mottar post digitalt, vil få 5-12 varsler om post fra Husbanken, og 5-12 revarslinger hvis de ikke har åpnet brevene. Vi orienterer søker om dette i eget brev i forkant av utsendelsen, slik at de er forberedt og ikke tror at noe er feil.

Klage på ny beregning

Hvis søkere mener at det er rapportert inn feil månedsinntekter, må de først kontakte arbeidsgiver og be om at opplysningene blir korrigert. Blir inntekten korrigert, får søker automatisk et nytt vedtak hvis endringen har betydning for bostøtten. Hvis arbeidsgiver ikke korrigerer, kan søker klage på skjemaet HB 9.S.12 Bostøtte - klage på månedlige inntekter. Søker kan ikke klage på andre forhold i saken.

 

Ett krav oppstår ofte fordi arbeidsgivere har rapportert inn en utbetaling for sent. Da får søker beregnet bostøtte med 0 i inntekt. Når arbeidsgiver innrapporterer inntekten, får søker ny beregning og må betale tilbake for mye utbetalt bostøtte. Så lenge inntekten faktisk ble utbetalt i måneden vedtaket gjelder for, vil søker ikke få medhold i en klage. Søkere som klager, må derfor dokumentere at inntekten ikke ble utbetalt. De må legge ved lønnsslipper som viser brutto inntekt, i tillegg til kontoutskrift som viser netto utbetalinger i samme måned. Klagen blir behandlet på lik linje med en klage på ordinært vedtak. Vi forventer få klager på dette grunnlaget.

Kommunikasjonstiltak rettet mot søkere

 • informasjon om månedlig ny beregning i ordinære vedtaksbrev
 • nye brev for ny beregning
 • nytt klageskjema tilpasset klager på ny beregning
 • brev i forkant til søkere som får 5 eller flere nye beregninger
 • informasjon til sentralbordet og NAVs kontakttelefon

 

Tips og råd til deg som skal veilede søkere

1.     Søker mener det er brukt feil opplysninger om den månedlige inntekten

 • Søker skal først henvende seg til arbeidsgiver og be om at de retter opplysningene de har rapportert til Skatteetaten (a-ordningen). Når opplysningene er rettet, får søker automatisk ny beregning hvis endringen har betydning for vedtaket om bostøtte. Da trenger de ikke å klage. 

2.     Kan søker sjekke hva arbeidsgiver har rapportert inn?

 • Søker har fullt innsyn i hva arbeidsgivere rapporterer inn. De finner opplysningene ved å søke på «mine inntekter og arbeidsforhold» på skatteetaten.no.

3.     Søker ønsker likevel å klage på ny beregning

 • Hvis søker likevel vil klage, må de sende inn eget klageskjema. Det er lenket til skjemaet i vedtaket, og på husbanken.no. Søker kan også be kommunen om å skrive ut skjemaet.    
 • Klagen skal sendes på papir til Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø
 • Søker må legge ved både lønnsslipper og kontoutskrift for måneden klagen gjelder.

4.     Hvordan behandler vi klager når søker ikke har vært i kontakt med arbeidsgiver først?

 • Vi behandler klagen og bruker opplysningene fra dokumentasjonen.

5.     Hva hvis inntektsopplysningene blir korrigert etter at Husbanken har behandlet klagen?

 • Den månedlige inntekten «fryses» hvis den er manuelt overstyrt av Husbanken. Nye inntektsopplysninger vil ikke generere ny beregning.

6.     Hva hvis bostøtten er utbetalt til kommunen (transport)?

 • Det har ingen betydning. Kommunen tar refusjon i bostøtten, fordi søker har mottatt kommunale ytelser i samme periode. Søker må henvende seg til kommunen hvis han/hun mener at kommunen bør dekke hele eller deler av kravet.

7.     Kan søker klage på andre forhold enn månedlig inntekt?

 • Nei, klagefristen for andre forhold har gått ut.

8.     Søker ønsker å innbetale et krav straks

 • Søker kan innbetale et krav til Husbanken, kontonummer 6345 05 03659. Innbetalingen må merkes med søkers person-ID og at det gjelder bostøtte.

9.     Søker får akutte økonomiske problemer pga. motregning

 • Søker må henvende seg til NAV/sosialkontoret
 • Det er ikke mulig med delvis motregning.

10.     Søkers arbeidsgiver fortsetter å rapportere feil til Skatteetaten 

 • Søker må sjekke at vi har brukt riktige inntekter i vedtakene om bostøtte.  
 • De bør betale tilbake bostøtten hvis de hadde for høy inntekt. Da unngår de krav senere.
 • Søkere kan kontakte Husbanken hvis de har spørsmål.
 • Skatteetaten gjør nå en selvstendig kontroll hver måned og sjekker om arbeidsgivere rapporterer inntekter innen fristen. De som rapporterer inn for sent og ikke retter opp inntektene raskt, får mulkt på 113 kroner per dag per inntektsmottaker. Dette tiltaket bør føre til at enda flere arbeidsgivere rapporterer korrekt i tiden framover.