Inntektsgrenser for bostøttemottakere

Hvis inntektsgrunnlaget for husstanden er under øvre grense for inntekter, kan søker ha rett på bostøtte.

Øvre inntektsgrense blir bestemt ut i fra hvor i landet søker bor, og antall personer i husstanden. Landet er delt inn i fire kommunegrupper:

  • Gruppe 1 - Oslo
  • Gruppe 2 - Bergen, Trondheim, Tromsø, Stavanger og Bærum
  • Gruppe 3 - Lørenskog, Skedsmo, Frogn, Oppegård, Asker, Nesodden, Kristiansand, Sola, Sandnes
  • Gruppe 4 - Alle kommuner som ikke er nevnt over

Under finner du to tabeller for inntektsgrenser. En for bostøttemottakere generelt og en for unge uføre.

Det er noe høyere grenser for spesialtilpassete boliger.

Informasjon om inntektsgrenser for uføre i overgangsordningen
(gjelder ikke nye søkere)