Høring - ny lov om bostøtte

Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har hatt utkast til ny lov om bostøtte og endringer i forskriften på høring. Fristen for svar var 1. september. Her kan du se høringsutkastet og Husbankens svar på høringen.

Høringsutkastet går ut på å forenkle regelverket for bostøtte og gjøre det mer brukervennlig og tilgjengelig. KRD foreslår å samle regelverket i en egen lov for bostøtte og i en forskrift.

Framlegget er i hovedsak av rettsteknisk karakter, men det blir også foreslått noen materielle endringer i loven og forskriften. Blant annet foreslås det: 

  • Klager skal behandles av egen klagenemnd.
  • Økt kontroll av saker med inntektsoppgang. 
  • Når barns formue er forvaltet av overformynderiet og er en erstatningsutbetaling, kan formuen holdes utenfor bostøtteberegningen.
  • All transport skal være basert på frivillig og informert samtykke. Muligheten til tvungen transport faller bort. 

Frist for å uttale seg om høringsforslaget var satt til 1. september 2011. 

Her kan du se Husbankens svar på høringen.