Enklere behandling av saker med sen registrering i folkeregisteret

Søkere med for sen registrering i folkeregisteret, vil nå bli overstyrt automatisk før vi fatter vedtak. 

I 2017 fikk ca. 18 000 søkere avslag fordi opplysningene i folkeregisteret ikke samsvarer med søknadsadressen (05-avslag). Husbanken har som mål å redusere antall 05-vedtak betraktelig, og samtidig redusere antall klager på dette grunnlaget. Dette arbeidet vil gå i flere faser, og vil først være i havn når nytt folkeregister er implementert i 2019/2020.  

Mange søkere får 05-avslag fordi flyttingen var registrert for sent i folkeregisteret. Tidligere henvendte kommuner seg på e-post eller telefon, for å få overstyrt slike saker. I tillegg endte mange saker som klager. Husbanken legger nå om praksisen, og overstyrer alle saker med sen registrering i folkeregisteret automatisk hver måned. Så lenge søker har meldt flytting og flyttingen er registrert før vi fatter vedtak, overstyrer vi. Vi overstyrer også bipersoner med sen registrering. I tillegg til å effektivisere arbeidet i Husbanken og kommunen, vil ny praksis også gi søkerne en mer smidig søknadsprosess. Vi sikrer også at det blir større likebehandling av slike saker. 

For at en sak skal bli overstyrt, må den oppfylle disse kravene:

  • Det er ny søknad
  • Flyttedato er den 1. i måneden eller før
  • Registreringsdato i folkeregisteret er etter den 9. i søknadsmåneden, men før vedtakskjøring (ca. den 13./14. neste måned)
  • Kommunen har svart Nei på at er samsvar mellom søknadsadresse og den folkeregistrerte adressen i bostøttesystemet

Det er viktig at kommunen aktivt oppfordrer søkere til å melde flytting før vi fatter vedtak. Hvis flyttingen blir registrert før vedtaksdato, blir saken overstyrt og kopiert til neste måned. Den vil framkomme på lista over journalførte saker neste måned (R08).

Nye søkere med sen registrering må fortsatt søke på papir
Hvis flyttingen er registrert etter 9. i søknadsmåneden, må søker sende inn papirsøknad. Dette er fordi systemet forholder seg til 8-dagersfristen for å melde flytting. Vi undersøker nå om det er teknisk mulig å forlenge 8-dagersfristen i systemet. Dette er ennå uavklart, så inntil videre vil e-søkere som har registreringsdato etter 9. i måneden, bli bedt om å søke på papir.

OBS! Saker med flyttedato etter situasjonsdato
Alt for mange søkere får 05-avslag fordi kommunen registrerer søknader på feil måned. Når søker leverer en ny søknad og flyttedatoen er etter situasjonsdato, gjelder søknaden for neste måned. Kommunen må derfor vente med å registrere søknaden til neste søknadsperiode, for å unngå at søker får avslag og må søke på nytt. I e-søknaden blir dette gjort automatisk.

I slike saker bør kommunen gi søker beskjed om at søknaden de har sendt inn gjelder for neste måned, men at de kan sende inn søknad for boligen de var bosatt i den 1. i måneden. Hvis det er registrert feil flyttedato, må søker få rettet opplysningen i folkeregisteret.

Sjekk at det er samsvar mellom søknadsadresse og folkeregisteradresse
Noen søkere får 05-avslag selv om flyttedato og registreringsdato er ok, og det skaper en del forvirring. Dette skyldes at saken er registrert feil dvs. kommunen har svart "Ja - det er samsvar mellom søknadsadresse og folkeregisteradresse" selv om det ikke er det. Da får søker bostøtte inneværende måned, men neste måned oppdager systemet flyttemeldingen, og gir søker avslag. Søker mottok da bostøtte på feil grunnlag i forrige måned, og vil derfor ikke motta bostøtte for inneværende måned. 

Hvis en flytting er registrert i folkeregisteret etter den 9. i søknadsmåneden, vil det pga. 8-dagersregelen ikke være samsvar mellom søknadsadressen og folkeregistrert adresse i bostøttesystemet. Det er viktig at kommunen krysser av for "Nei -det er ikke samsvar mellom adressene" i disse sakene, og legger inn riktig søknadsadresse. Da blir saken overstyrt automatisk hvis flyttingen blir meldt i tide.

Flytting - ny funksjonalitet i e-søknaden
Snart kan eksisterende søkere som har flyttet, sende inn ny søknad elektronisk - i dag er de henvist til papirsøknaden. Søkere som logger inn etter at de har meldt flytting, vil se den nye adressen de er registrert på, og så får de mulighet til å søke på ny adresse. Hvis søker ikke har meldt flytting, blir de bedt om å melde flyttingen og logge inn når flyttingen er oppdatert. Når søker trykker på "Søk på nytt" vil eventuell kopiert saksgrunnlag bli slettet, slik at de kan legge inn en ny søknad. Dere får mer informasjon om dette senere.