Bostøtte og flyktningstipend - en presisering

Personer som mottar flyktningstipend skal behandles som studenter når de søker bostøtte. Det er kun studenter med barn eller studenter som deltar i et offentlig program for arbeidskvalifisering, som kan få bostøtte.

Hva er flyktningstipend?
Statens lånekasse gir flyktningstipend til flyktninger som ikke har fullført grunnskole eller videregående skole. Dette er en rettighet flyktninger har etter opplæringsloven. Skolegangen skjer ofte i etterkant av deltakelse i introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere.

Hva sier bostøtteloven?
Bostøtteloven § 4: Som studentar blir rekna alle som har rett til ytingar fra Statens lånekasse for utdanning.

Søkere som mottar flyktningstipend fra Statens lånekasse, blir som hovedregel omfattet av denne bestemmelsen og har ikke rett på bostøtte. Det er imidlertid unntak for studenter med barn og studenter som deltar i et offentlig program for arbeidskvalifisering (arbeidsrettet tiltak). 

Kan man både motta flyktningstipend og delta i arbeidsrettet tiltak?
Svaret på dette er ja. Hvis studentens/elevens studier er et ledd i et offentlig arbeidskvalifiserende program og kommunen er aktivt inne med et opplegg, deltar studenten i et arbeidsrettet tiltak. Studenten kan da motta bostøtte, selv om han/hun får flyktningstipend fra Statens lånekasse. Det gjelder også når studenten får et tilbud som han/hun ikke ville ha fått i den ordinære skolen og dette er et ledd i en individuell plan.

Behandling av nye og eksisterende søkere
Noen kommuner har praktisert en mer lempelig praksis enn beskrevet over, og registrert at alle som mottar flyktningstipend også deltar i et arbeidsrettet tiltak. Dette kom som følge av en diskusjon på Ekstranettets diskusjonsforum i 2012. Veilederen presiserer imidlertid en strengere praksis. Kommunen skal behandle søkere slik:

  • Nye søkere som er studenter og som mottar flyktningstipend, skal behandles på lik linje med andre studenter. Hvis de ikke har barn og ikke deltar i et arbeidsrettet offentlig tiltak, så har de ikke rett på bostøtte. Saksbehandler må vurdere dette i hvert enkelt tilfelle.  
  • Eksisterende søkere som er registrert feil, får beholde bostøtten så lenge de ellers er berettigete.