Nå kan flere søke bostøtte elektronisk

Mange opplever at de ikke kan søke elektronisk, til tross for at søker er eneste voksne i husstanden. Fra november kan flere av disse søke elektronisk likevel.

Årsaken til at de får beskjed om at de ikke kan søke elektronisk, er at det er folkeregistrert flere voksne personer på adressen til søker. I stedet for å avvise disse søknadene automatisk, gir vi nå søker beskjed om at det er registrert flere voksne i husstanden, og spør søker om det stemmer. Hvis søker svarer Ja, må de søke på papir. Svarer de Nei, så kan de søke elektronisk. Søker må altså aktivt bekrefte om de bor alene eller ikke. 

Det er en forutsetning at bipersonene i saken ikke er registrert som nær familie (barn, ektefelle, foreldre). Er bipersonene nær familie, vil en eSøknad fortsatt avvises og søker må søke på papir. 

Bedre systemstøtte for kontroll av antall husstandsmedlemmer  
I løpet av desember vil det komme ny funksjonalitet i bostøttesystemet. Saksbehandler vil da få listet opp i registreringsbildet alle personer som er folkeregistrert på en adresse. Dette vil vises uavhengig av om søknaden har kommet inn elektronisk eller på papir.

Det nye skjermbildet vil vise både hvem som er registrert bosatt på adressen og type bolig søker bor i.  

Inntil ny funksjonalitet er på plass, må kommunen aktivt sjekke i eSøknader om det er registrert flere bosatt på adressen. Disse opplysningene ligger i dag i pdf'en som ligger på saken i bostøttesystemet (søknaden på pdf).

Ikke samsvar mellom søknad og folkeregisteret - kommunens behandling
Kommunen bør kvalitetssikre opplysningene søker har gitt - her må kommunen primært bruke opplysningene som ligger i saken og egen kunnskap om lokale forhold.

Aktuelle vurderinger i saksbehandlingen kan være:

 • Har bipersonene nære relasjoner til søker (samme etternavn, er foreldre til felles barn o.l)? Da bør det sjekkes opp nærmere hvorfor ikke personene er oppført på søknaden (gjelder papirsøknader).
 • Søker leier bolig           
   • Hvis søker leier boenhet i enebolig, kan det være at enheten ikke har eget bolignummer. Da vil alle som er bosatt på adressen vises. Slike tilfeller trenger som regel ikke å sjekkes opp.
   • Leier søker leilighet i blokk, bygård eller lignende, så har boenheten som regel eget bolignummer. Da bør det undersøkes nærmere hvorfor det er registrert personer på adressen som ikke er oppgitt i søknaden.
 • Søker eier boligen (enebolig/sameie/borettslag/aksje)
   • Hvis søker leier ut en boenhet i boligen sin, kan det være at den utleide boenheten ikke har eget bolignummer. Da vil også eventuelle leietakere vises. Kommunen må avklare om søker leier ut eller om det er andre årsaker til at det er registrert flere på adressen enn det er oppgitt i søknaden. (Husk at eventuelle skattefrie utleieinntekter skal oppgis som inntekt.) 
   • Bor søker i sameie eller borettslag, har boligen eget bolignummer. Det bør da være samsvar mellom folkeregisteret og søknaden. Kommunen må avklare hvorfor det er registrert flere på adressen enn det er oppgitt i søknaden.

Personer har flyttet, men ikke meldt fra
Mange flytter uten å melde fra til folkeregisteret. Det er mulig å få fjernet personer fra en adresse uten at vedkommende selv har meldt flytting. Utleier eller eier av boligen må da varsle folkeregisteret ved å sende inn skjemaet "Flyttemelding fra utleiere".

Skjemaet er et varsel til folkeregisteret om at noen har flyttet. På bakgrunn av varselet vil folkeregisteret sette igang en prosess for å avklare forholdene. På grunn av saksgangen videre, kan det  ta noe tid å få en flyttemelding registrert på slikt grunnlag (3 - 6 md.). 

Når det dukker opp slike saker, bør kommunen oppfordre søker eller utleier til å varsle folkeregisteret om utflyttede personer.