Nå sender vi ut varsel om tilbakekrav!

Husbanken sender nå ut brev til ca 2 700 søkere der vi varsler om mulig tilbakekrav av bostøtte. Dette er søkere som i 2013 hadde for høyt inntektsgrunnlag til å motta bostøtte.

Hvem får brevet?
Varsel om tilbakekrav blir sendt til alle søkere som hadde inntektsgrunnlag på mer enn 100 000 kroner over øvre inntektsgrense i 2013. I tillegg har de mottatt mer enn 10 000 kroner i bostøtte. Varselet er ikke sendt til husstander som har hatt variabel sammensetning. Disse sakene ønsker vi å se nærmere på før vi eventuelt sender ut varsel.

Her finner du veiledning i hvordan du finner saker i din kommune (pdf)

Spesielt om etterkontrollen for 2013
Ny lov og forskrift om bostøtte ble gjeldende fra 2013. Ny lov skjerper reglene for når Husbanken kan kreve inn bostøtte når søker ikke har meldt fra om inntektsøkninger, slik at Husbanken kan kreve tilbake bostøtte selv om søker var i god tro når de mottok støtten. Det har ingen betydning om søker f..eks. hadde lav inntekt i den perioden de mottok bostøtte.

Nytt skjema for innsigelser og klager
Vi har laget et nytt skjema som søkere kan bruke når de ønsker å gi nye opplysninger (innsigelse eller klage). Skjemaet gjør det enklere for søkere å gi oss nødvendige opplysninger.

Etterkontroll - nye opplysninger om inntekt og formue bokmål    nynorsk

Videre behandling av sakene
Søker har 3 ukers frist til å komme med en innsigelse, det vil si gi oss nye opplysninger. Det er viktig at søker opplyser om hvorfor han/hun mener kravet er feil, og eventuelt dokumenterer dette. Innsigelsen skal sendes til Husbanken. Husbanken vil da se på saken på nytt. Hvis søker får medhold, så avslutter vi kravet. Hvis søker ikke får medhold, så sender vi søker et vedtak om tilbakekrav.

Saker med innsigelse behandler vi etterhvert som de kommer inn. De vil få et vedtak relativt raskt. Hvis søker ikke har innsigelser, vil han/hun få et vedtak i slutten av februar.

Systemstøtte
Det er egen systemstøtte for tilbakekravssaker som er tilgjengelig i bostøttesystemet. Der kan kommunen følge statusen i saker, se brev Husbanken har sendt søker, legge inn merknader og logge henvendelser, samt ta ut rapporter for å følge opp saker i kommunen. Vi har laget en liten foreløpig brukerveiledning som viser hvordan kommunen kan finne informasjon.

Det er også funksjonalitet i den nye løsningen for at kommunen kan registrere mistanker i andre type saker f.eks. der søker ikke er bosatt. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette senere.

Mer informasjon
Vi har laget en ny veileder for tilbakekrav. Der finner du mye informasjon om hjemmelsgrunnlaget, saksgangen og saksbehandlingen. Vi ber kommunen om å sette seg inn i innholdet i veilederen, og bruke den aktivt i arbeidet.