Endringer i bostøtteloven fra 1. juli

For å forhindre misbruk og feilutbetalinger, får Husbanken og kommunene nå klarere hjemmel til å innhente ulike opplysninger som har betydning for en bostøttesøknad.

Sentrale endringer er mulighet for innhenting av mer oppdaterte inntektsopplysninger, skjerpet kontroll av ulike opplysninger og fjerning av samtykke for innhenting av personopplysninger. 

Her kan du se endringene i bostøtteloven

Innhenting av nyere inntektsopplysninger
I dag bruker vi som regel siste skatteoppgjør som inntektsgrunnlag i beregningen av bostøtte. Ved å koble opp mot andre offentlige registre, for eksempel a-ordningen eller Skatteetaten, kan vi innhente inntektsopplysninger som ligger tettere opp til den faktiske inntekten en husstand har. Ved å bruke nyere inntektsopplysninger vil ordningen bli mer treffsikker, og søkerne vil få bostøtte når de faktisk trenger det. Det vil også føre til en kraftig reduksjon i antall tilbakekrav.

Skjerpet kontroll av opplysninger
Husbanken og kommunene kan nå pålegge offentlige myndigheter, långivere, utleiere, borettslag, eierseksjonssameier og postoperatører å gi opplysninger som er nødvendige for å avklare om vilkårene for bostøtte er til stede. Opplysningene kan hentes inn både på søker og bipersoner uten at de har samtykket.

For å kontrollere at vedtak fattes på riktig grunnlag, får Husbanken i tillegg hjemmel til å masseinnhente opplysninger fra andre offentlige registre og postoperatører, og samkjøre opplysningene.  Aktuelle registre vi kan samkjøre mot i framtiden, kan være Statens lånekasse, Matrikkelen, Postens adresseregister og andre.

Nå trenger ikke bipersoner å skrive under på søknaden
Fra og med søknader for juli, bortfaller kravet om at bipersoner over 18 år må underskrive på en søknad. Vi får nå hjemmel til å innhente personopplysninger uten at bipersonen har samtykket. Vi sender i steden automatisk ut et brev (POL-brev) til alle over 18 år, etter at søknaden er registrert. Der får de informasjon om hva slags personopplysninger vi har innhentet og hvordan vi behandler opplysningene.

Les mer om fjerning av samtykke