E-søknad + bostøtte = sant

Husbanken har kartlagt bruken av elektronisk søknad for bostøtte. I oktober mottok privatpersoner som har søkt bostøtte i løpet av august 2018 en brukerundersøkelse. Den viser at så mange som 80 prosent av respondentene søkte digitalt. Åtte av ti som søker digitalt gjør det uten hjelp.

De fleste oppgir at de har fått informasjon om bostøtte via sin kommune. På landsbasis er det ca 57 prosent som bruker e-søknad. Potensialet for kommunene til å få flere til å bruke e-søknaden er stor. Vi oppfordrer alle kommuner til å bidra til øke bruken av e-søknad.

 

Hva kan du bidra med?

  • Informere om elektronisk søknad på kommunesidene, Facebook, Nav, flyktningetjenesten og eventuelle andre om at elektronisk søknad er førstevalget.
  • Bruke tid på å veilede søkerne.
  • Servicesenteret bistår søkere i publikumsmottaket som trenger hjelp til å søke.
  • Fast drop-in dag der søker kan møte opp å få bistand til å søke elektronisk.
  • Følge opp søkere som har søkt på papir og informere om at de kan søke elektronisk.
  • Bistå søker med å søke om bankbrikke.
  • Ta med nettbrett når du er på hjemmebesøk slik at søker kan søke bostøtte.

 

topp 3 bostottesamling

Fra bostøttesamlingen i Oslo i oktober. Arendal kommune innehar fortsatt 1. plass

med 96 prosent, men Sola kommune og Alta kommune ligger også svært godt an.

 

Funn fra undersøkelsen

 

·         Søkerne har i hovedsak fått informasjon om å søke bostøtte fra ansatte i kommunene. Deretter følger venner, bekjente og familie. I underkant 1 av 10 oppgir digitale kanaler som kilde.

·         8 av 10 respondenter oppgir at de har benyttet den elektroniske søknaden, mens 2 av 10 oppgir at de sendte inn søknaden på papir. Andelen elektroniske søkere er lavest i alderskategorien 45-59 år.

·         7 av 10 oppgir at de har søkt bostøtte tidligere. Andelen førstegangssøkere er høyere blant dem som bor i eid bolig sammenlignet med dem som bor i leid bolig.

·         Andelen som har fått hjelp til å søke bostøtte er klart høyest blant dem som har sendt inn søknaden på papir. Omlag halvparten av disse oppgav at de fikk hjelp til å søke, og da i hovedsak av ansatte i kommunene. Blant søkerne som benyttet e-søknaden oppgav 2 av 10 at de fikk hjelp underveis.

·         Blant dem som søkte på papir, oppgir 7 av 10 at de kjenner til muligheten for å søke elektronisk. Årsaken til at søkerne velger papirsøknad er dermed de kjenner til e–søknaden, men opplever papirsøknaden som mer lettvint.