Avvikling av manuelle saker

Fra og med juni måned skal ikke kommunen sende manuelle saker til Husbanken for behandling. Kommunen skal registrere de nødvendige opplysningene i systemet, og så blir alle vedtak behandlet maskinelt. Dette gir enklere saksgang, vesentlig mindre bruk av ressurser både i kommunen og i Husbanken.

Med "manuelle saker" mener vi saker med  inntektsnedgang og ingen NAV-ytelser. Hittil har kommunen sendt disse sakene til Husbanken for behandling. Dette er en praksis som har hengt igjen fra gammelt regelverk. Tidligere måtte nemlig Husbanken vurdere om  årsaken til inntektsnedgangen kunne godkjennes i slike saker. Med ny lov falt denne bestemmelsen bort. Det er derfor ikke lenger nødvendig at Husbanken behandler disse søknadene manuelt.

Hvis det skulle oppstå behov for å få hjelp i saker med inntektsnedgang, kan kommunen selvfølgelig kontakte Husbanken. Men kommunen skal ikke sende manuelle saker til Husbanken, uten at det er avtalt på forhånd.  

Ingen nye oppgaver til kommunen
Også i dag skal kommunen kvalitetssikre opplysninger i søknaden og registrere alle søknader i systemet. Endringen medfører derfor ingen nye oppgaver for kommunen. 

Les mer om kvalitetssikring av inntektsopplysninger

Endringer i bostøttesystemet
Når systemet åpner for registrering av juni måned, så vil knappen "Nedgang av andre årsaker" være fjernet. Rapport R07- manuelle saker vil også være tom fra om med juni måned.

Hvis det er gjort avtale med Husbanken om å sende inn saken, skal saken ikke registreres ferdig. Da må kommunen kun mellomlagre saken, slik at den har status som journalført. Videre må kommunen registrere saken som overført til Husbanken i bostøttesystemet. Slike saker vil nå framkomme på rapporten R08.

Behandling av saker med mangler
Mangler det opplysninger eller dokumentasjon, bør kommunen straks gjøre søker oppmerksom på det, slik at søker får anledning å rette det opp før vi fatter vedtak. Hvis det mangler opplysninger når saken skal registreres, så må kommunen behandle saken slik:

  • I saker der det mangler dokumentasjon eller søker har ikke redegjort for inntektssituasjonen, så skal kommunen registrere Nei på det spørsmålet i systemet.
  • Hvis søker har oppgitt at de har inntektsendringer, men ikke anslått årets inntekt/formue, så må det markeres feil i dette feltet i systemet. 

I begge tilfellene får søker et brev som sier at vi ikke har behandlet saken fordi det manglet opplysninger. Søker får da anledning til å rette opp feilen. Dette er en raskere og enklere behandling enn om saken skal klagebehandles. 

Her kan du lese mer hvordan du skal behandle søknader med mangelfulle opplysninger om inntekt/formue 

Systemet avgjør hvilket inntektsgrunnlag som blir brukt
Når søker har krysset av for at inntektsgrunnlaget har endret seg og har fylt ut og dokumentert nødvendige opplysninger om inntektssituasjonen, så skal kommunen registrere alle opplysningene søker har gitt. På bakgrunn av registreringene, vil systemet avgjøre hvilket inntektsgrunnlag som blir brukt.

Les mer om ulike inntektsgrunnlag som kan bli lagt til grunn for vedtaket