Inntektsgrenser

Du har ikke rett til bostøtte hvis inntektsgrunnlaget i husstanden din overstiger øvre grense for inntekter. Dette gjelder uansett hvor høye boutgiftene dine er.

Øvre inntektsgrense blir bestemt av hvor i landet du bor og antall personer i husstanden. Landet er delt inn i fire kommunegrupper:

  • Gruppe 1 - Oslo
  • Gruppe 2 - Bergen, Trondheim, Tromsø, Stavanger og Bærum
  • Gruppe 3 - Lørenskog, Skedsmo, Frogn, Oppegård, Asker, Nesodden, Kristiansand, Sola, Sandnes
  • Gruppe 4 - Alle kommuner som ikke er nevnt over
Under finner du to tabeller for inntektsgrenser. En for bostøttemottakere generelt og en for unge uføre.

Det er noe høyere grenser for spesialtilpassete boliger.

Informasjon om inntektsgrenser for uføre i overgangsordningen
(gjelder ikke nye søkere)